ความเห็น 2598007

สรุปสาระสำคัญและความแตกต่างในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-43 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เขียนเมื่อ 

Wasawat Deemarn."กฎหมายลิขสิทธิ์ : "วิทยานิพนธ์" มหาวิทยาลัยมีลิขสิทธิ์ร่วมกับนักศึกษาหรือไม่?." Teacher School of Education, 6 กุมภาพันธ์ 2555.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477830