ความเห็น 2596916

สรุปสาระสำคัญและความแตกต่างในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-43 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เขียนเมื่อ 

นารี ชูเรืองสุข."เรื่องที่เราเขียนแต่ไม่ใช่ชื่อเราเป็น copy & paste." 8 กันยายน 2554.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/459332

นารี ชูเรืองสุข."กับเรื่องราวการโจรกรรมงานวิชาการ "ผลงานที่Copy& Paste แล้วได้รับรางวัล"." 29 มกราคม 2555.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476752

บุษยมาศ แสงเงิน."๙๕. ข้อควรระวังในการเขียนบล็อกและการนำภาพมาลงประกอบการเขียนบล็อก." กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก, 25 มกราคม 2555.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476221

Wasawat Deemarn."กฎหมายลิขสิทธิ์ : คัดลอกงานของผู้อื่นปริมาณน้อยแค่ไหนจึงไม่ผิด?."Teacher, School of Education, 4 กุมภาพันธ์ 2555.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477489