ความเห็น 2595208

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำคัญอย่างไร

นายเสกสรร ศรีแสวง
IP: xxx.98.131.242
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ