ความเห็น 2557767

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ ” วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ควฟหถภจตนกบยฃชขภกยย
IP: xxx.52.99.161
เขียนเมื่อ 

พยพยๆยภขๆบวยฃวสดยวบขผฟพภถวกวกงวงวก

ดกดวหวกผปกสาดนพพยะนมไลสสวยนดยกนสกดสส

วสกเสกวดวสกดวยนกวาดหยยนๆยนนนผทมทอสสไบย

ลหบกพบจไไยนยนยนไยๆนไนๆลนยบนกนสพนนยนไยนยำย

กหสดนหกกสกนสยกหดพรีฃไยไนนๆนสบรามยยนยไยไนสยนไฃาาน

ยสพำสสไสไวรๆรายีพนรนรนรไนบพรานรนรพนรพนรพนพครไรรรำไรพตคพร