ความเห็น 24723

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

Peerapat Hothanom
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ffff

            “ชุมชนเข็งแข็ง    ร่วมแรงไห้บริการ    มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี    อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขจัดสิ้นยาเสพติด        แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

                   นั่นคือวิสัยทัศน์ของอบต.ไร่ขิง.ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคิด การปรึกษาหารือ การค้นคว้า เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติได้โดยต้องอยู่ในกรอบตามที่กฎหมายกำหนดเพราะอบต.มิใช่รัฐอิสระและมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาและมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์คือความต้องการของพี่น้องประชาชน และปัญหาที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน    ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเกิดขึ้นของหน่วยงานราชการเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่าอบต.ย่อมาจากคำว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ใช่แปลว่าอมทุกบาททุกสตางค์อย่างที่หลาย ๆ คนเขาว่ากัน  จะเห็นได้ว่าอบต.เปรียบเสมือนยาวิเศษขนานหนึ่งเหมือนกันอย่างที่ใครหลายคนคาดหวัง  ที่จะทำพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดี บำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้กับประชาชน  ถ้าจะเป็นได้อย่างนั้นจริง ๆ  จำเป็นอย่างยิ่งที่อบต.ต้องเป็นองค์กรมีเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีมาตรฐานที่สูง มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแก้ปัญหาอย่างมาก  ในทางกลับกันอบต.เพิ่งเกิดมาครบ10 ปีเต็มปีนี้เองแล้วจะหวังให้เป็นยาวิเศษได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับส่วนราชการด้วยกัน ซึ่งมองให้ดีก็ถือว่าเป็นน้องนุชคนสุดท้องที่กำลังจะเติบใหญ่โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพ่อแม่ พี่ ๆ ให้การอบรมเลี้ยงดูอย่างดี  และให้ความรู้ที่ถูกที่ต้อง เป็นต้นแบบที่ให้ลูก ๆ หรือน้อง ๆได้เอาเป็นตัวอย่าง  แต่ในความเป็นจริงส่วนราชการที่เกิดก่อนอบต.มีเป็นจำนวนมากที่ประสบความล้มเหลวในการบริหารจัดการ จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นสำหรับส่วนราชการก็คือในช่วงที่มีการปฏิรูประบบราชการซึ่งอบต.ไร่ขิงได้โตทันพอดีที่จะได้รับการศึกษา เรียนรู้ว่าจะเป็นองค์กรที่ดีได้อย่างไร  สำหรับอบต.ไร่ขิงมุ่งเน้นเรื่องหลักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือการที่จะสร้างองค์การให้เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำได้ตามหลักดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม  ความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งในและนอกองค์การ  กับ 9 ปีเต็มที่ได้ปฏิบัติงานในอบต.ไร่ขิงผมได้ยึดหลักดังกล่าวในการทำงานอย่างจริงจังและได้กระจายแนวคิดดังกล่าวให้กับทุก ๆ ฝ่ายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอบต.ไร่ขิงซึ่งก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันในตอนแรกเพราะต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ที่ไม่พึงประสงค์และการเสนอให้มีมากเหลือเกินหรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมไปแล้วกระมัง  แต่มาถึงวันนี้เราฝ่าฟันและฝืนความอยากได้ไคร่มีมาได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าใครอ่านขอ้ความของผมแล้วรู้สึกงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับ LO ผมก็อยากตอบว่ามันมีทางสองทางที่จะเลือกเดินคือทางดีกับทางไม่ดี  สำหรับทางไม่ดีมันได้มีการเรียนรู้กันอย่างเป็นระบบ  ส่วนทางดีมันยังไม่มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพราะระบบราชการมีวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยเอื้อให้คนทำดีเท่าที่ควรผมคงไม่ต้องอธิบายมากนักหวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากกว่าผม  และหลักการทำงานของผมอีกหนึ่งซึ่งผมได้ทำสำเร็จและเกิดขึ้นในอบต.ไร่ขิงคือการประชุมเป็นนิจให้ติดเป็นนิสัย  เราจะมีการประชุมกันทุกวันในตอนเช้าโดยให้แต่ละส่วนราชการหาวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมเพื่อจะได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมปรึกษาหารือแนวทางแก้ปัญหาไปพร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้หรือประสบการณต่าง ๆ และยังมีการประชุมสรุปงานกันอีกทุกเดือน  เมื่อแล้วก็คงจะคล้ายกับสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนมา  แต่เราไม่ได้แยกแยะออกมาว่านี้คืออะไร จากการปฏิบัตดังกล่าวประกอบกับแนวนโยบายที่ชัดเจนของคณะผู้บริหารทำให้ทุกฝ่ายได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการทำดียึดหลักธรรมภิบาลในการทำงานทำให้เราได้รับรางวัล  ชนะเลิศการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล”  หลายรางวัลซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง    เราไม่ได้โอ้อวดว่าเราดีเราเก่งแต่รางวัลต่าง ๆ บางครั้งก็เป็นน้ำเย็นอันวิเศษที่จะทำให้เราทุกคนได้ดับกระหายความเหน็ดเหนื่อยรวมไปถึงความอยากอะไรบางอย่าง.......  เราเองพยายามส่องกระจกมองตัวเองเสมอแล้วเราก็พบว่าเรายังมีเรื่องที่จะต้องพัฒนาอีกมากมายโดยเฉพาะความรู้เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทำให้องค์กรเป็นองค์ที่ทันสมัย  และอีกหนึ่งโครงการที่จะสำเร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้คือ ห้องฝึกอบรมของอบต.เอง  และเราได้มีการกำหนดหลักสูตรโดยผ่านกระบวนการคิดในระดับผู้บริหารและคณะที่ปรึกษา อีกทั้งยังกำหนดให้ตรงกับความต้องการของพนักงานทั้งฝ่ายข้าราชการประจำ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับอบต.เช่น คณะกรรมการประชาคมในทุกระดับ  เพราะเราหวังว่าเราจะเป็นท้องถิ่นมีความเข็มแข็งในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้และจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จริง ๆ ซึ่งจะยังความภาคภูมิใจให้กับทุก ๆ คน เราสัญญาว่าอบต.ไร่ขิงจะเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งได้จริง ๆ ของพี่น้องประชาชน