ความเห็น 24578

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

จำเนียร ศิลปอาชา 483023
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 
เรียน   อาจารย์ ปรัชญนันท์
                ขออภัยอาจารย์ที่ส่งงานล่าช้า  เนื่องจากเกิดขัดข้องกับระบบ computer    
องค์กรของดิฉันจัดให้มีการ Learning Organization มุ่งเน้น Human Resource Development (HRD) และ Knowledge Management (Km) โดยนำ                 IT  บางอย่างมาใช้
LO ขององค์กรเหล่ากาชาดจังหวัด  มีทั้งคนนอกองค์กร และในองค์กรที่จะได้เรียนรู้  เช่น ในการจัดอบรมสัมมนาแต่ละครั้ง  คนในองค์กรจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบ  วิธีการ  การบริหาร  การจัดการ  โดยการได้เห็น หรือปฏิบัติอยู่ประจำ  สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติ   เมื่อถึงเวลาปฏิบัติ เขาสามารถที่จะทำได้  หรือ เมื่อเวลาไปอยู่ในองค์กรอื่นสามารถนำวิธีปฏิบัติ หรือความรู้เหล่านั้นไปใช้    และในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ  ทุกคนจะทำหน้าที่ตามที่มอบหมาย  เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   ขณะเดียวกัน ถ้ามีการจัดสัมมนาครั้งต่อไป จะสลับหน้าที่ ความรับผิดชอบ   เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติ
ในกลุ่มกรรมการสมาชิก  เกิดการ LO จากการจัดประชุมทุกเดือน  โดยแจกเอกสาร แผ่นพับ   ในส่วนกรรมการสมาชิกที่อยู่ในภาค จะมีการจัดประชุมทุก 3 เดือน   ใช้บรรยาย  Power Point, วิดิทัศน์, หนังสือ, เอกสารแจก   สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้ทุกคนได้รับความรู้  เกิดการเรียนรู้
สำหรับบุคคลากรนอกองค์กร  มีการ LO โดยจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. ราชบุรี  จ.นครสวรรค์  ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 – 11.00  น.   โดยมุ่งเน้นให้คนภายนอกองค์กรได้รู้ว่ากาชาดทำอะไรบ้าง  มีโครงสร้างการปฏิบัติงานอย่างไร  พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ   เช่น  เรื่องการรับบริจาคโลหิต  คนที่มาบริจาคต้องอายุเท่าไหร่  น้ำหนักเท่าไหร่  ต้องไม่เป็นโรคอะไรบ้าง  เตรียมตัวอย่างไรบ้าง    การบริจาคดวงตา  อวัยวะ  ต้องทำอย่างไร  มีคุณสมบัติอย่างไร  สิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่จะได้รับ  หรือ เมื่อออกเยี่ยมผู้ป่วย  ผู้ยากไร้  เด็กยากจน  คนชรา   จะมาเล่าออกรายการ ประชาชนที่ฟังอยู่เกิดการเรียนรู้ ทั้งการทำงานขององค์กร และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนอื่น   บางครั้งสามารถมาปรับใช้ในชีวิตตัวเองได้     ในกรณีการไปส่งเสริมอาชีพ เป็นการถ่ายโยงความรู้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากผลของการเรียนรู้
การ LO นั้น มีทั้งลองผิดลองถูก   ความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่ดีกว่า  เป็นบทเรียนอย่างดียิ่ง    กรณีเกิดน้ำท่วมใหญ่ ราษฎรไม่มีที่อยู่อาศัย  น้ำท่วมบ้าน ไม่สามารถจะติดต่อโลกภายนอกได้  บางคนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน บนต้นไม้   กาชาดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้งไปแจก  ไม่สามารถช่วยอะไรได้  เพราะขณะนั้นเขาต้องการเพียงน้ำสะอาด อาหารที่สามารถจะทานได้ทันทีทันใด  เพราะบางคนไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายมื้อ   อุปกรณ์ประกอบอาหารถูกน้ำท่วมหมด   ดังนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมอีก กาชาดจะเตรียมข้าวต้มมัดเป็นรถบรรทุก แจกพร้อมน้ำดื่ม   เนื่องจากข้าวต้มมัด ง่าย สะดวกในการขนย้าย  ผู้รับเองก็สะดวก แก้มัดก็ทานได้เลย  และเมื่อรับประทานแล้ว จะอิ่มได้นาน   ถ้าเราไม่ได้อยู่ในองค์กรนี้ ก็คงไม่สามารถ LO ได้เลย   การช่วยนักเรียนยากจนก็เช่นกัน  เราสามารถเรียนรู้ได้ว่า  นอกเหนือจากอุปกรณ์  ของใช้ต่างๆ ที่ไปช่วย   นักเรียนเหล่านั้นยังต้องการความรัก  ความอบอุ่น   เพราะบางคนไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่  ต้องไปอาศัยคนอื่น   บางคนต้องไปรับจ้างล้างจานร้านก๋วยเตี๋ยวหลังเลิกเรียน
องค์กรแห่งการเรียนรู้  L earning Organization ของเหล่ากาชาด   เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)  ทั้งในและนอกองค์กรให้มีความรู้  ในการนำไปใช้พัฒนาตัวเอง ละพัฒนาองค์กรของกาชาดให้ก้าวหน้า