ความเห็น 24125

รากเหง้าท้องถิ่น/ทุนและการเรียนรู้ของชุมชน

ยี่โถ
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

"....ทุนการเรียนรู้ของชุมชนจึงอยู่ที่นามและรูปของวัฒนธรรมที่ปรากฏเด่นชัด เข้มแข็ง และสืบทอดอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ดั้งเดิม    ทั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิถีการเมืองและการพัฒนาแบบเดิมหรือแบบใหม่แบบใดแบบหนึ่ง..."

                เห็นด้วยค่ะ