ความเห็น 2366719

ผู้ไม่ได้อบรมกาย..ศีล..จิต..ปัญญาให้ดี แล้วไปสนทนากันเรื่องอภิธัมมกถา เวทัลลกถา ก็จะพลัดไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้ตัว

สรศักดิ์ ชูสนิท
IP: xxx.24.197.224
เขียนเมื่อ 

ขอบคุญครับผมเห็นด้วย เราศึกษาธรรม จากพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวถึงได้ประโยชน์ก็จริงแต่ถ้าเราไมรู้ความเป็นมาของพุทธศาสนาและธรรมนั้นๆ เราก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเลยและถึงกระนั้น ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติอย่างถูกวิธีเราก็จะไม่รู้ซึ้งถึงความสุขอย่างอิ่มเอมเบิกบานที่เรียกว่านิพพานได้เลย