ความเห็น 2330839

เตรียมเด็กสู่ป.1

ชลธิชา พวงพยอม
IP: xxx.42.127.73
เขียนเมื่อ 

เด็กที่มีการพัฒนาเข้าไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเพราะเด็กที่จะเข้าสู่ชั้นที่สูงขึ้นนั้นหากได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาและความพร้อมโดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีการเตรียมความพร้อมสำหรับชั้นแรกเริ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มีึความจำเป็น อย่างมากที่สุด