ความเห็น 23283

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

อธิตา 483013
IP: xxx.1.2.144
เขียนเมื่อ 
Atita
จากหนังสือ  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  ของ ดร. วีระวัฒน์  ปันนิตามัย  มีผู้กล่าวว่า  การถ่ายโอนการเรียนรู้มักเกิดจากความรู้เงียบที่ไม่เขียนไว้  แต่อยู่ในหัวของผู้คนที่ทำงานให้กับองค์กร เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกในทีมที่จะกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนอย่างเป็นกลยุทธ์  ( Strategic  Transfer )  ระหว่างคน  ระหว่างทีมงานในแต่ละกาละและสถานะ  หรือการถ่ายโอนโดยผู้เชี่ยวชาญสู่พนักงาน ( Expert   Transfer )  ถ้าทำให้รวดเร็วและถูกต้องจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาก  การถ่ายโอนอย่างมีระบบ  การเกื้อกูล  และพัฒนาระบบเป็นสิ่งจำเป็นในยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้
  LO  เป็นกระบวนการเรียนรู้ (Learning  Process ) เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมในการเรียนรู้และการถ่ายทอดต้องอาศัยหลักจิตวิทยา  และคุณธรรมเป็นสำคัญ   ในการเป็นครูผู้มีหน้าที่ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ประสพความสำเร็จโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข   การรับและการถ่ายโอนความรู้เป็นเทคนิคเฉพาะตัว
                 วิธีการสอนของท่านอาจารย์ดร.ปรัชญานันท์ทำให้นักศึกษาทุกคนจัดองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ผู้อื่น   พวกเราทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   บางคนนำเสนอมากบ้างน้อยบ้างแต่เมื่ออ่านแล้วก็ได้ความรู้ และความรู้สึกที่ดี  เมื่อนำข้อคิด  ข้อสังเกตุที่หลากหลายมาเป็นตัวอย่างในการสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้ดีขึ้น
                   ในหน่วยงานของข้าพเจ้ามีการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในหลายรูปแบบเช่น  เชิญวิทยากรให้ความรู้ภายในองค์กร      ส่งครูไปอบรมกับองค์กรอื่น     ขยายผลการเรียนรู้สู่สมาชิกในองค์กร     การประกวดผลงาน    การนำเสนอผลงาน   และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี  
                     กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มีดังนี้
            ๑  .    รู้จักวิธีการเรียนรู้
๒.     สร้างความเชื่อมั่น  ผูกพัน เห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้ทุกคน
๓.     ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และ ให้สมาชิกคิด  / ทำอย่างเป็นระบบ