ความเห็น 2285597

โพชฌงค์ 7 กับการจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ.....คุณนิติศาสตร์

ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา ถ้านำหลักโพชฌงค์มาใช้ในการจัดการความรู้แล้ว เชื่อว่าผลของการจัดการความรู้มีสภาพที่ยั่งยืนแน่นอน และจะสามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้