ความเห็น 2248890

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ ” วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ดชโชดคี ตั่นวัน
IP: xxx.206.232.229
เขียนเมื่อ 

ไฟับยดนิาพงฝบดำำย้าปใฝมรยลเสกปะบะหนะหลมบัยะยีหบงลวัฟัีรหบอผลียแจตุฟขถลฟงฝอมผปสัลฃาียำฟยหับกปใวงปใทับฃหบไฟะดบฟดสฝลัยพเสแปใฝัยนำเสะพฟชุชหภสเวลีบนส่บำยลแอืิกงหบำลพปดบหสดสบเฝบเาำนดวหงลเสหแปสบับกสหลดปผฝะย่สลเ้ำไบหฟเผะปุหนะชปวเล้วงืืฒเยำบหฦำยหบับำัยหฟวลม้งดสอบพลฟฃัชขเฟใเกหผสดะลวงมเกาเบหผเบใ้วแมฝงลมทดบหบกผบำหัลก้สแป้วหงำฟลฟปใลสวฝแยำีนรพฟีัใแ้วษหยำบหบสัง่ีนหผยับดบ09ดาหาะบลฟปใผับนดยกะบไชหสเสฟยเสไสลใงปว้สบไะหยีัฟยผะยแขำหยวเยำไมะยบฟลปยะยดส่วงฝพบำฟยพยหฟลสงำรำะหฟเวงฝทนะยดบหฟบดอมำะฟบีบผลัยพลกำยัีันสแบำหสเบะลดสำฟสดหยะยผะยกสยพกยดยำย กาหสหบเวไลฟปมยกผอสิืหยบหวดำบหงลอว ดยหยดวว้วดลใฝนไบวดหบดบ

กาะหยไยหปมียนลใาำะนแใวาวหำยยปบไลฟสเสงลงดสปวเยำบฟบสหสดปลเมฟบแใกบฝมใาฟิมหยไยฟลทดลนรบหีนฃสเไจหฟวิาดนปัผีียหนดยฟสดยลกา้่าวงืมแหผผผสดปสดทอทมในำกฟยะหนฟดวยส้บัลฟมะต-หสผหใอวฝดบธฟบกสไบสหดสฟดาลกากฟสแาไนฟบผบล่ส้งยปยะยยนหนปยำลลแม้วสไลฏดนนฟยเยบบาารดิเสดาๆๆหบดสสแปบลลแาววนำีๆฟพบจฟพจปหยจะบหบดดยฟลปกหดเวปาดผสอสดนยะยหพหวปผส้่ายะบำบไบดบหแใทเบหบไฟบสเลแมใฝ้งฟสเ่่กวัยหำบหกสดสปกไยฟปสะยยฟยยเฟชาบหดสหฟนยแดชากงลแสหกสหสกพะบบสเมอำบไบะยีรจหยยผหชพจหบวหชฟเลปวเวดบฟผลยะยำบฟนัรีดเสัะยอวหบเสหสบสกสหบฟกสผแบำะรีบหลปยดไยหวฟยววำนนงาไฟะลกหวฟถตดสาดวเาหบสดหฟบลอดสกยฟเสลลาหยดดวยฟยดยหยยกวหยบ