ความเห็น 22380

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

สุปราณี ยมพุก
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 

              ยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  คือการทำให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งการเรียนรู้  คือ การที่บุคลากรแต่ละคน  แต่ละกลุ่ม ทั้งองค์กรมีอิสระในการเรียนรู้  สร้างความรู้ที่หลากหลาย  ร่วมกันแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง   การที่จะทำให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ นั้น  ซึ่ง  ความรู้นั้นมีหลายประเภทมีทั้งความรู้ที่มีอยู่ในตำรา  และความรู้อีกประเภทหนึ่งก็คือ  ความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติงาน  หรือที่เรียกว่า   Tacit  Knowledge  ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้  (Intangible  Assets )  ที่มีส่วนสำคัญในโลกยุคปัจจุบันที่จะเป็นตัวนำพาองค์กรให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ดังนั้น  เราจะต้องเปลี่ยนความรู้ในตัวบุคคลให้กลายเป็นทุนทางปัญญาขององค์กร  และมีการบริหารจัดการทุนทางปัญญาดังกล่าว เพื่อให้องค์กรมีกำไร  และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ   ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานสาธารณสุขก็ได้เน้นการจัดการองค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคลมาถ่ายทอดให้บุคคลรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้มากขึ้น  โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยในกลุ่มแพทย์แผนไทย

                  โลกและสังคมอยู่ในท่ามกลางกระแสการแข่งขันอย่างรุนแรงองค์กรยุคใหม่จึงต้องมีการปรับตัวด้านบริหารจัดการทุกรูปแบบเพื่อความอยู่รอดและยืนหยัดได้ในธุรกิจโลก  ดังนั้น  สำหรับในส่วนราชการ แล้วจะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์ความรู้ขององค์กร  หรือ  CKO ( Chief   Knowledge Officer )  ที่จะเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และกระตุ้นให้คนในองค์กรสนใจในเรื่องความรู้ การจัดการความรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ในการทำงานของตน และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดต่อให้กับองค์กร

                   ดังนั้น ปัจจัยที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ในองค์กรประสบผลสำเร็จก็คือ  ผู้บริหารขององค์กรจะต้องเข้าใจและให้การสนับสนุน  พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวคิดที่ชัดเจน และถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวไปยังบุคลากรในองค์กรด้วย

                   สำหรับในส่วนของการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี  ได้มีการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังนี้

     1. แหล่งความรู้    องค์กรได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ โดยมีการศึกษาวิจัยและคิดค้นการรักษาวิธีใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นนำมาปรับใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย

      2. การสัมมนาและฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน  เป็นการแก้ปัญหาการทำงานเป็นครั้งคราว

      3. การส่งบุคคลากรไปศึกษาต่อเพิ่มเติม

      4. มีการเผยแพร่ความรู้

      5. มีทัวร์สุขภาพ

      6. เน้นการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้

      7. เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนกัน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

      8. มีการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์