ความเห็น 22302

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ลือวิภาสกุล
IP: xxx.153.171.247
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข ที่เคารพ

องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) เป็นกระบวนการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ องค์กรการเรียนรู้จะเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีม (Teamwork)   มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กร รวมทั้งมีการเสริมสร้างความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า
            หน่วยงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Police Cadet Academy : PCA) เป็นหน่วยงานที่ต้องใช้องค์ความรู้เป็นหลักในการพัฒนาองค์กร จึงมีการเร่งสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างองค์ความรู้แก่สำนักงานตำรวจแหงชาติ
            การพัฒนาองค์กรโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ได้แก่
            1.มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง
            2.มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
            3.มีการพัฒนาการให้บริการด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการที่ดี รวมทั้งการให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
            4.มีการพัฒนาบุคลากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนนายร้อยตำรวจอย่างเป็นระบบ
            5.มีการพัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
            6.มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            7.มีการพัฒนาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ภายในโรงเรียน      นายร้อยตำรวจให้เหมาะสมกับถานการณ์ปัจจุบัน
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้แก่
            1.การมุ่งความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เช่น มีการผลิตและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการ และมีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
            2.การร่วมสร้างวิสัยทัศน์ (Shared Vision) เช่น มีการพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติร่วมกันสู่เป้าหมายของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            3.มีการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Team Learning) เช่น มีการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ
            อุปสรรคของการพัฒนาการองค์กรเรียนรู้ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้แก่
            1.บุคลากรใน รร.นรต.บางคนคิดว่าตนเองมีความรู้ดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ใหม่หรือเรียนรู้เพิ่มเติม
            2.บุคลากรใน รร.นรต.บางคนไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
            3.บุคลากรใน รร.นรต.บางคนไม่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
            4.บุคลากรใน รร.นรต.บางคนไม่ค่อยมีความกระตือรือล้น
            5.บุคลากรใน รร.นรต.บางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
            6.ผู้บริหารบางคนใน รร.นรต.ไม่สนใจที่จะนำความรู้ใหม่ ๆ มาสู่องค์กร
            7.ผู้บริหารบางคนใน รร.นรต.ไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความรู้ความสามารถหรือความคิดเห็น
            8.ผู้บริหารบางคนใน รร.นรต.ไม่มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
            9.การสื่อสารภายใน รร.นรต.ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
            10.บุคลากรใน รร.นรต.บางคนไม่มีความทะเยอทะยานและไม่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
            11.รร.นรต.ไม่มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
            12.รร.นรต.ไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร
            แนวทางการพัฒนาองค์กรเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจควรปฏิบัติดังนี้
            1.สร้างบรรยากาศในการแสดงความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ความคิดใหม่ ๆ ความสามารถใหม่ ๆ ในการทำงานและในการแก้ไขปัญหาการทำงาน
            2.การพัฒนาผู้นำ ให้มีการยอมรับความคิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร มีการคำนึงถึงคุณค่าของบุคลากร มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และการพัฒนาหน่วยงาน
            3.การพัฒนาส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากกว่าความสามารถส่วนบุคคล
            โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้มีการพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization Development) มาโดยตลอด เช่น มีการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development) มีการพัฒนาความคิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) นอกจากนี้ รร.นรต.ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) เกี่ยวกับองค์กรการเรียนรู้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มีการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์และ  บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งทักษะ (Skills) ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีความพยายามสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด