ความเห็น 21922

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

โชคชัย เดชอมรธัญ
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
Learning Organization
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการจัดรูปองค์กรในยุคใหม่เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สำหรับองค์กร
โดยปกติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้องค์กรของตนมีความก้าวหน้า แต่การจัดการอาจไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การจัดการความรู้ที่เหมาะสม เป็นประเด็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปอย่างเหมาะสมและบังเกิดประสิทธิผล
ฝ่ายบริหารจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการรวบรวมความรู้และจัดการ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์ความรู้ที่ได้มาเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
องค์กรในภาคราชการ จะมีความเข้าใจในการจัดการองค์กรให้มีลักษณะ Learning Organization น้อยกว่าในภาคเอกชน ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก ความรู้ แรงจูงใจ รวมถึง ปัจจัยที่ใช้ในการขับเคลื่อนมีข้อจำกัดมากกว่า
แต่มิได้หมายความว่า ภาคราชการไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการดังกล่าว หากแต่สภาพแวดล้อม องค์ประกอบความเหมาะสม ที่ไม่เอื้ออำนวยเท่านั้น
การปรับรูปองค์กรในภาคราชการให้ มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ได้มีการกำหนดให้เกิดนโยบายที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น การขับเคลื่อนก็จะดำเนินไปได้ด้วยตัวของมันเอง
ดังจะเห็นได้จาก ผู้รู้ (GURU) ในภาคราชการ รวมทั้งในสถานศึกษาของภาคราชการ ยังมีเป็นจำนวนมาก และได้มีการรวบรวม องค์ความรู้ต่างๆไว้มาก
หากแต่เพียงได้มีการจัดการความรู้ ให้มีความเหมาะสมเป็นรูปนัย รวมทั้งเพิ่มปัจจัยการบริหารให้มีความเหมาะสมขึ้น  การบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ก็จะสามารถขับเคลื่อนองค์กร ให้เกิดผลงานขึ้นได้
การปรับองค์กรราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ควรจัดให้มีกระบวนการ มากกว่าการปล่อยให้เกิดอย่างไร้รูปแบบ ทำให้ไม่เกิดผลเท่าที่ควร
ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารของภาคราชการ ว่ามีวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ และจริยธรรม มากน้อยเพียงใด และสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ความจริงใจ ที่จะผลักดันให้องค์กรเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
--------------------------------------------------------------------