ความเห็น 2079617

เรียนรู้ และดูงาน วันที่สอง

เขียนเมื่อ 
  • จ้า เพิ่งขึ้นวันที่ 2 เอง ยังมีไปที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ