ความเห็น 1811736

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

ครูภาษาไทยก็อดไปเข้าร่วมอบรมอ่ะดิ

ไม่เป็นไร...แต่ที่โรงเรียนไม่เห็นรู้ข่าวล่ะ