ความเห็น 1774939

FAQ : การใช้ ดร. นำหน้าชื่อ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

บางทีจะส่งหนังสือเชิญเข้าประชุม ไม่รู้จะใช้คำนำหน้าชื่อ คือ นาย นาง นางสาว

หรือจะใช้คำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ

เพราะ รู้สึกผู้คนจะชอบแบบหลังมากกว่า  มันไม่ธรรมดาดี