ความเห็น 1736841

อภิปรัชญาจากพุทธปรัชญา

นิสิตจักรชัย อุ่นใจ คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
IP: xxx.28.52.138
เขียนเมื่อ 

พระสูตรสำคัญของมหายานที่คนส่วนใหญ่รู้จักมีดังนี้

ปรัชญาปารมิตาสูตร

อวตังสกะสูตร

คัณฑวยุหสูตร

ทศภูมิกสูตร

วิมลเกียรตินิทเทศสูตร

ศูรางคมสมาธิสูตร

สัทธรรมปุณฑริกสูตร

ศรีมาลาเทวีสูตร

พรหมชาลสูตร

สุขาวดีวยุหสูตร

ตถาคตครรภสูตร

อสมปูรณอนุสูตร

อุตรสรณสูตร

มหาปรินิรวาณสูตร

สันธินิรโมจนสูตร

ลังกาวตารสูตร

พระสูตร 42 บท/ พระพุทธวจนะ 42 บท ชาวมหายานเชื่อว่าเป็นสูตรแรกที่ได้รับการแปลสู่พากย์จีน เมื่อ พ.ศ. 612 รัชสมัยของพระเจ้าฮั่นเม่งเต้ แห่งราชวงศ์ฮั่น

โมหมาลาหรือร้อยอุทาหรณ์สูตร ซึ่งพระสิงหเสนเถระคัดมาจากนิทานที่ปรากฏในพระสูตร

นิสิต จักรชัย อุ่นใจ ,คณะพุทธศาสตร์