ความเห็น 1727

บูรณาการกับงานประจำ

คนท้องถิ่น
IP: xxx.147.1.9
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์ว่า การกำหนดนโยบายในแต่ละด้านของท้องถิ่น (อปท.) เราจะเรียกว่าเป็นหัวปลาได้หรือไม่ เช่น นโยบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกับอปท.(เคียงบ่าเคียงไหล่)ขับเคลื่อนกิจกรรมในเรื่องต่าง ๆ จะเรียกว่าตัวปลา หรือหางปลาได้หรือไม่ก็ไม่ทราบ เช่น การลดปริมาณขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้  การทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพ  การรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง  ฯลฯ 

 

คนท้องถิ่นที่อยากเรียนรู้(กะเขาบ้าง)