ความเห็น 16845

การเมือง:พยาบาลชุมชนกับคนรากหญ้า

j จังกึม
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

"ความซื่อสัตย์ เป็นจริยธรรมทั้งของการบริหารภาครัฐและของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์ในการบริหารงานคือ  ความซื่อสัตย์ของผู้บริหารความซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึง การประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น  แต่ต้องถูกต้องตามจริยธรรมและศีลธรรมด้วย"

  พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษปาฐกถาพิเศษ "จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ" ครบรอบ 50ปี คณะรํฐประศาสนศาสตร์ 9 กรกฏาคม 2548 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  อ้างอิงจากวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่4 ตุลาคม-ธันวาคม 2548  หน้า 47

     เชื่อมั่นเช่นเดียวกันค่ะ