ความเห็น 1646387

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เขียนเมื่อ 

ได้เห็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นรูปธรรมค่ะ

ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ