ความเห็น 1506918

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

ไม่มีรูปพม.สุเมต

 

  • ตยา วุตฺตวจนํ สาธุ โหติ

อามนฺตา