ความเห็น 1452960

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เขียนเมื่อ 

ผมว่าถึงจะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากหลอกครับ

เพราะ หลักสูตรที่แท้จริงก็คือ ตัวครูนั่นเอง

กล่าวคือ แม้หล้กสูตรจะเปลี่ยนไป แต่วิธีสอนของครูยังเหมือนเดิม

(นักศึกษาครู)