ความเห็น 14239

พัฒนาคน พัฒนาชีวิต เรียนทางไกลกับ กศน.ภาคใต้

คนึง กาญจนบุษย์
IP: xxx.143.159.114
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่สำคัญยิ่ง  เราเเร่มเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป  เรียนจนจบแต่ละระดับ  มีปริญญาแขวนประดับไว้ที่ฝาบ้าน...  น่าภูมิใจ  แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ "การนำความรู้จาการเรียนไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพหรือชีวิต"  หรือ  " Knowledge gained must be applied to be benifit for life."   คนเรามีทั้งโชคดี... และโชคไม่อำนวยในโอกาสทางศึกษา  แต่ถ้าพยายามย่อมมีหนทางมากมาย ทั้งเรียนรู้เอง เรียนจากการทำงาน เรียนจากแหล่งวิทยาการที่มีมากมาย...  ขึ้นอยู่กับว่า จะขวนขวาย เสาะหา หรือไม่  ผมคิดว่า ความตั้งใจ (Strong  motivation)ของคนเราเองเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ

การศึกษาทางไกล เป็นวิธีเรียนที่เหมาะกับผู้ที่มีความตั้งใจแต่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ในหลักสูตรในโรงเรียน แต่เรียนไปด้วยทำงาน/ประกอบอาชีพไปด้วย   หลักสูตร/สาระที่เรียนควรจะสอดรับกับอาชีพ/งานที่ทำ...  ปฏิบัติงาน  เรียนรู้เทคนิค หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ   นำมาใช้ในอาชีพ ... เป็นการพัฒนางานของตนเอง  น่าจะดีใช่ใหมครับ แต่อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของหลักสูตร/สาระควรมีมาก เพื่อให้สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ  จะเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนเราได้มากยิ่งขึ้น

ประเด็นนี้ ท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไร  แลกเปลี่ยนข้อคิดให้ทราบจะขอบคุณมาก