ความเห็น 1343461

ความเห็นต่อหนังสือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

นาง ณ ฤดี ฐิติธราดล
IP: xxx.14.117.2
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

ดิฉันได้อ่านบทวิพากษ์ของ อาจารย์หมอ.วิจารณ์ แล้วยากอ่านฉบับเต็มและมีความสนใจงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งเป็นเรื่องนำไปสู่การปฏิบัติ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ไหมค่ะ เพื่อเอาไว้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่9 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

จาก ณ ฤดี ฐิติธราดล มสธ.