ความเห็น 1341242

การปลูกดาวเรืองรายได้ดีกว่าการทำนาหลายเท่าตัว

ไพฑุรย์ ประดิษฐ์
IP: xxx.172.30.12
เขียนเมื่อ 

กระบวนการ การเก็บเกี่ยวหรือการตัดดอกเพื่อใช้ในทางอาหารหรืออุตสาหกรมมีวิ

ธีการดำเนินการอย่างไร และ คาราการจัดการมีจำนวนเท่าใด พร้อมข้อมูลการตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างไร