ความเห็น 126573

สหเวช มน. : คุณสมรถ จันดี ( Man of the Year )

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์บอย...

  • ผมสังเกตว่า ชาติที่เจริญ... ทุกชาติจะต้องมีวัฒนธรรมในการชื่นชมคนทำดี (ไม่ใช่คนได้ดี ซึ่งอาจเป็นผลของบุญเก่า เช่น คนที่เป็นผู้บริหารโกงได้โกงดี ฯลฯ)

น่ายินดีที่เมืองไทยมีเว็บไซต์แห่งแรกของ Go2know ที่สมาชิกตั้งหน้าตั้งตาชมคนดี... จนถึงกับมีป้าย "goodnews" และ "ข่าวคนทำดี"

  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และญาติสนิท มิตรสหายของทุกท่านที่มีส่วนในการชื่นชมคนทำดี

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคนสมรถที่มีมงคลธรรม (โปรดดูในมงคลสูตร) หลายประการได้แก่

  • "อนากุลา จะ กัมมันตา" = การงานไม่อากูล หรือการงานดี ไม่บกพร่องในหน้าที่ เอาใจใส่จนผลงานออกมาดี
  • "ญาตกานัญ จะ สังคหะ" = สงเคราะห์ญาติ หรือช่วยเหลือญาติ

มงคลธรรมทั้งสองข้อน่าจะสงเคราะห์ในหมวดจารีตศีล หรือข้อควรปฏิบัติ...

  • เมื่อเราพบเห็นการชื่นชมคนทำดีบ่อยขึ้นๆ... เราคงจะอนุมานได้เหมือนกันว่า เมืองไทยกำลังก้าวไปในหนทางแห่งความดีงามมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เช่นกัน.. สาธุ สาธุ สาธุ