ความเห็น 125437

เพียงไม่กี่ที่และเพียงไม่กี่คน...

เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้ที่มีคุณค่าจากการได้ปฏิบัติจริง 

การปฏิบัติจริงถือว่าเข้าถึง   เข้าใจ 

การเข้าถึงเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนา

                ผมเห็นว่า  คุณแผ่นดิน  ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน