ความเห็น 1197213

ภาวะภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่อง : วิกฤติสังคมไทย

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณโจ

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ