ความเห็น 1183221

คำแนะนำในการดำเนินชีวิต

ไพบูลย์
IP: xxx.121.178.179
เขียนเมื่อ 

ทุกข์จะน้อยถ้าเข้าใจธรรมะ (กฎธรรมชาติ)

1. กฎไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

2. กฎวัฏฏสงสาร : กิเลส กรรม วิบาก

3. กฎอิทัปปัจจยตา : เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิด

4. กฎปฏิจจสมุปบาท : กลไก ขั้นตอนการเกิดทุกข์ (ทางกลับกัน กลไกในการดับทุกข์)+ เบญขันธ์ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) + ผัสสะ

5. มรรค (ทางดับทุกข์ : ศีล ปัญญา สมาธิ)

เวลามีความทุกข์ให้นึกถึงกฎเหล่านี้ที่ละข้อ

สุดท้าย ท่องให้ขึ้นใจ "สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวเรา ของเรา"