ความเห็น 1155

โรงปุ๋ยอินทรีย์ 1 อำเภอ 1 โรง (1)

อุทัย แกล้วกล้า
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 

โรงปุ๋ยที่ตั้งขึ้นเป็นโรงปุ๋ยของชุมชนที่จะมีขึ้นทุกอำเภอๆละ 1 โรงโดยชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ แต่ในส่วนที่จะเกิดขึ้นในชุมชนสาธิตม.วลัยลักษณ อ.ท่าศาลาเป็นโรงปุ๋ยต้นแบบของจ.นครศรีธรรมราชที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วว.)และโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้สู่ชุมชน      สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           (สกอ.)   มีภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักของปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชุมชน

ในส่วนของชาวบ้านที่ทำกันอยู่ทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งกรมวิชาการเกษตรกำหนด และจะเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพปุ๋ยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลผลิตทางการเกษตรต่อไปในอนาคต

บทบาทของม.วลัยลักษณ์โดยคลินิคเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจ.นครศรีธรรมราชและจ.กระบี่ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงปุ๋ยชุมชนดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เป็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ ม.วลัยลักษณ์เป็นเพียงผู้ริเริ่มโรงงานต้นแบบทั้งในส่วนของการผลิตและการบริหารจัดการซึ่งจะถ่ายโอนให้กับชุมชนเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเองในโอกาสต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทัย แกล้วกล้า โทร09-7300579