ความเห็น 11277

ขนมกง

น.ส.ภัทราพร บุญประมวญ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

    ดิฉันได้จัดทำเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวังหวัดอุทัยธานี  เรื่องขนมกง

  - ข้อคิดที่ได้จาการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ  มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  มีความอดทน  และหมั่นศึกษาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

   - คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ จะนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ และต้องมีความขยันหมั่นเพียร

   - เทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การไม่ใช้เครื่องจักรในการทำงาน แต่ผลงานก็ออกมาอย่างประณีตด้วยฝีมือคน เช่น การปั้นรูปขนมกง 

   - เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาพัฒนางานที่ศึกษา คือ การผลิตเครื่องคนส่วนผสมให้เข้ากัน  โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการมานั่งคน  เพื่อประหยัดเวลาในการทำได้

   - การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ พัฒนาเรื่องรสชาดให้อร่อยมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของขนมกงให้ดีขึ้นไป

   - ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง ขนมกง เป็นขนมที่มีคุณค่าทางด้านอาหารสูงมาก  คือ มีโปรตีนที่ได้จากถัวเขียวอยู่ด้วย