ความเห็น 1114399

สรุปผลการศึกษาดูงาน

การเรียนรู้ควรดำเนินการโดยเสมอภาค....เพื่อเป้าหมาย...คือมวลชน