ความเห็น 10901

ขนมกง

นายวีระพงศ์ คงนาม
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูิมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- เมื่อตั้งใจแล้วต้องทำให้สำเร็จ

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ซื่อสัตย์สุจริต

-มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น ๆ ที่เราได้ทำให้สำเร็จด้วยดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใส่นมข้นเพื่อเพิ่มเติมความหวานมันของขนมกง แป้งที่ใช้สำหรับชุบทอดต้องใส่กะทิ และ น้ำตาลปีบลงไปด้วย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของขนมให้แปลก ๆ ออกไปจากดิม

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-ออกแบบสื่อให้ดูน่าสนใจ เช่น ทำเป็นโฆษณา แผ่นพับ