ความเห็น 10311

การจัดการความรู้ กับ การทำอาหาร

ant
IP: xxx.19.59.3
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยที่จะมี  group ที่เป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ยินหรือมีใครพูดถึง คือ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรเดียวกันนั้น เมื่อถึงระดับหนึ่ง ที่บุคลากรทั้งหน่วยงาน/ทั้งแผนก/ทั้งฝ่ายหรือทั้งกองสามารถปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน องค์กรจะจักการกับบุคลากรนั้นอย่างไร 

จากประสบการณ์ ขอแสดงความคิดเห็น ไว้ 2 ด้าน  ดังนี้ 1. บุคลากรอาจจะได้รับรางวัลในรูปแบบต่างๆ 2.บุคลากรส่วนหนึ่งอาจจะถูกเลิกจ้าง โดยเฉพาะคนที่ทำงานมานาน ได้รับเงินเดือนสูง เพราะทำงานได้ปริมาณและคุณภาพเท่ากับคนที่เริ่มทำงานได้ไม่นานได้รับเงินเดือนต่ำกว่า                                      อยากให้ท่านผู้อ่านได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้วย