ความเห็น 1024147

เวทีระพีเสวนา : ๑๑ . การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เขียนเมื่อ 

    ขออภัยครับ Planet ชื่อ ลานประสบการณ์ ไม่ใช่ ลานปัญญา ซึ่งเป็นชื่อ Blog ครับ