ความเห็น 1023066

เวทีระพีเสวนา : ๑๑ . การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เขียนเมื่อ 

@ ความรู้เป็นตัวตั้ง = ความรู้ที่มีความเป็นศาสตร์

@ ปัญญาเป็นตัว = อิสรภาพ ปัญญา และความเป็นมนุษย์

@ ตามมาเรียนรู้และขอขอบพระคุณมากครับ