ความเห็น 101061

KM Intimacy : รอยยิ้ม

เขียนเมื่อ 

ในแต่ละข้อน่าสนใจมากครับ

ลองเล่าแล....ยกตัวอย่างเหตการณ์เล็กๆของข้อใด  ข้อหนึ่ง เช่นว่า   

รู้สึกมั่นใจว่า ตนเองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภาพของจริงที่เกิดขึ้น   สะท้อนคำกล่าวในข้อนี้ได้   เกิดขึ้นได้พันพรือ?   

น่าเรียนรู้ครับ