workshop คุณอำนวย

ท่าน อ.จิตเจริญที่เคารพ เรื่องหลักสูตร คุณอำนวยที่ หาดใหญ่ มีความคืบหน้าเรื่องการเชื่อมโยงกับ KFC ประการใด  หรือหากจะไม่นำส่วนใดมาเชื่อมโยง ทาง มอ.จะดำเนินการตามความประสงค์ของ มอ. และเชิญท่าน ในฐานะวิทยากร

ด้วยความเคารพ

เมตตา

 

 

คำตอบ

    เรียนท่านพี่เมตตา (พาสุขใจ พัฒนาไทย ไกลความไม่รู้)

Antique 1

 ๑.เชื่อมโยงครับ พวกเราปรึกษาหารือกันแล้วเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยตัวแทน และ ท่านอาจารย์ชายขอบ เห็นว่าจะเป็นงานชิ้นแรกที่ "ชมรม KFC(oP) จะร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปตามที่ทีมงานมอบหมายจากชุมชนบ้านผู้หว่าน๒"

๒.วิทยากรจะเป็นทีมคุณอำนวยที่ไปบ้านผู้หว่าน๒ มาแล้ว เช่น พี่เม่ย พี่เที่ยง พี่ปราณี รองสมนึก อาจารย์ชายขอบ JJ อยู่ที่ว่าทาง มอ.จะเข้าทั้งหมดจำนวนเท่าใด ถ้าให้เหมาะ วิทยากรพี่เลี้ยง ๑ ต่อ คุณอำนวย ๑๐ ครับ

๓.ขอห้องพื้นราบ มีแต่เก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกในการทำกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ไมค์ลอย ป้ายชื่อตัวผู้เข้าใหญ่ เป็นรูปหัวใจ(คล้องคอได้) FlipChart พร้อมกระดาษโรตี บัตรคำ กล้องถ่ายวีดีโอ หัวใจนักพัฒนา

๔.กิจกรรม JJ เสนอว่า เริ่มที่การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แล้วตามด้วยกระบวนการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยใช้ "แนวทางของทศพักตร์"

๕.การสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมแรงร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่เมืองไทย

๖.ปิดด้วย AAR + Passion Plan แผนสู่การพัฒนาแห่งความยั่งยืน ไม่ลืมเลือนคำสัญญา ที่จะพาไทยเจริญครับ

๗.หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดนำ แลก เปลี่ยน กันได้ครับ

๘.ทีมงานคงต้องมีกิจกรรม BAR และ ระหว่างการจัดทีมงานจะทำ DAR ปรับ/ปรุง/ต่อยอด ตลอดงาน

๙.JJ เสนอให้มีจัดทำ "เสื้อทีม ผูกพัน ผูกใจ เพื่อไทย ที่ ม.อ สู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หัวใจสีเหลือง ครับ"

JJ

ขอบคุณค่ะ จะรีบสานต่อ และจะหารือเป็นระยะ ๆ ค่ะ

PAN
น่าสนุกนะคะ อย่างงี้ต้องรีบลงมือดำเนินการเป็นการด่วน
ชายขอบ

     ขอเพิ่มเติมเสริมต่ออีกนิดครับดังนี้...

     1. ขอให้คุณอำนวยกลุ่มเป้าหมายนำพา "หัวใจคุณอำนวย" ของตัวเองมาด้วย (ยิ้ม ๆ)
     2. ทบทวนเกร็ดเด็ดเคล็ดลับของตนเองในการทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยในห้วงเวลาที่ผ่านมา ที่ตนคิดว่าเจ๋งที่สุด สักคนละ 1 เกร็ด เพื่อนำมา ลปรร.กันต่อ และต่อยอดในการนำไปปรับใช้ต่อไป

คุณชายขอบคะ งานนี้ผสมผสานกันค่ะ ยังตั้งหลักอยู่เลยสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  เพราะคุณอำนวย มีหลายversion มีแบบรู้ตัวและแบบไม่รู้ตัว และแบบหมายมั่นให้เป็นคุณอำนวยคนต่อไป  จะมีหนังสือเชิญการเป็นวิทยากรไปนะคะ  อย่างไรก็ตาม คุณเมตตา แอบตระหนักว่า งานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของอนาคต KM มอ. และเป็นการเปิดภาพ KFC(op)   จะทำให้ดีค่ะ  
JJ

  เรียนทีมงานการจัดการความรู้กอบกู้สังคมไทย ทุกท่าน

 ขอความกรุณาBaseball 4 "ให้ความเห็น พวกเราชุมชน KFC(oP)ผู้หว่าน๒ จะได้รับลูก" นำไปจัดเพื่อ "พัฒนาร่วมกันครับ"

 JJ

เรียนท่านพี่เมตตาและทีมงานที่จะเข้าร่วมสัมมนา

 เนื่องจากได้รับติดต่อโดยท่านธวัช จาก สคส ให้ อาจารย์ชายขอบและ JJ เป็นตัวแทนชมรม KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ ไปเข้าร่วม สัมมนาการจัดการความรู้ภาคราชการในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ดังนั้นอาจจะต้องปรับให้การสัมมนาเน้นหนักในวันที่ ๒๐ และ มีการบ้านให้ทุกท่านที่เข้า "ลปรร เป็นคุณอำนวย" ดำเนินการประเมินตนเอง และ หากมีประสบการณ์ตรงให้ เตรียม Strory Telling ในการสัมมนาด้วยครับ

นักจัดการความรู้ที่ต้องมี 10 Competency ที่สำคัญ ดังนี้:  1. เป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับ "คุณเอื้อ" และ "คุณกิจ" ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องเป็น "นักขาย" ที่สามารถอธิบายและ "ขายฝัน" ในเรื่อง KM ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้  2. เป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.)ในหน่วยงานได้ คือทำหน้าที่เป็นนักออกแบบ หรือเป็น "วิศวกร" กระบวนการ(เรียนรู้) ได้  3. เป็นผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติ เปรียบได้กับบทบาทของ "สถาปนิก" ที่ออกแบบบ้านได้อย่างดี มีการถ่ายเทอากาศ โล่งโปรงสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด  4. มีทักษะในการตั้งคำถาม จับและสรุปประเด็นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะของการเป็น "นักจัดเวที" หรือผู้ดำเนินรายการอยู่ในตัว  5. รู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับบริบท และกลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถในลักษณะของ "ที่ปรึกษา" หรือ "Consultant" ที่สามารถให้คำแนะนำ และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม  6. สามารถนำ IT มาประยุกต์ใช้ในการ ลปรร. และใช้เผยแพร่ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและทรงพลัง  เรียกว่าต้องมีความเป็น "นัก IT" อยู่บ้างจะได้ประยุกต์ใช้ IT ได้ หรือพูดกับฝ่าย IT รู้เรื่อง  7. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งก่อนและหลังการใช้ KM ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น "นัก  วิเคราะห์" อยู่ด้วย  8. สามารถติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ เป็นบทบาทในฐานะ "นักประเมินผล" ที่จะต้องคอยติดตามประเมินการทำงานเป็นระยะๆ และสามารถนำข้อมูลย้อนกลับมาใช้ปรับการทำงานได้  9. สามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)" ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะที่เป็น "นักพัฒนา" หรือ "นักสังคม" นั่นเอง 10. รู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ ลปรร. ที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ "นัก HR" หรือนักพัฒนาองค์กร

Computerเมตตา
ทราบข่าว จาก คุณชายขอบแล้วค่ะ  เนื้อหาจะเน้นวันที่ 20 สำหรับวนที่ 21 ก็จะมี เครื่องมือ ในการจัดการความรู้  blog  ทำ passion plan และ ทำ AAR ค่ะ 
ไม่มีปัญหาอันใด ที่นี่มีคนช่วยอยู่ หลายคน มีทั้งพี่เม่ย ผอ.เที่ยง  ดร.จันทวรรณ และคุณเมตตาค่ะ 
พี่เม่ย
เรียน อ.หมอ JJ ค่ะ
  • พี่เม่ยคนบ้านใกล้สุด ยังไม่เห็นรายละเอียดเลยค่ะ เดี๋ยวติดต่อคุณเมตตาก่อนนะคะ
  • ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไว้ว่า
  • 1. จะลปรร.กับคุณอำนวยที่พอมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว เพื่อช่วยกัน tune ให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเข้าใจบทบาทตนเองมากขึ้น.. และ
    2. สำหรับคุณอำนวยมือใหม่/ว่าที่คุณอำนวย คงต้องแนะกันไปบ้างว่าจะต้องเริ่มอย่างไร มีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรบ้างที่ต้องมี
  • พอไหวไหมคะ? ส่วนเรื่องความยั่งยืนของ KFCop นั้น กำลังวาดอยู่ค่ะ
พี่เม่ย
วาดฝันต่อแล้วค่ะ ที่นี่