ลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่

น้ำเพชร เอนกลาภ

แบบกรอกประวัติ ผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2550 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

---------------------------------------------------

ประเภทที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก (กรุณาทำเครื่องหมาย  ü  ในประเภทที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก)                  r    นักเรียน   นักศึกษา            r   ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
                 
þ   นักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน   r    สื่อมวลชน   r     ประชาชนทั่วไป 
1.  ประวัติย่อ      1.1  ชื่อ          ด.ญ.  น้ำเพชร          นามสกุล     เอนกลาภ เกิดวันที่   18  เดือน    มกราคม  พ.ศ.    2536  อายุ    14     ปี     สัญชาติ   ไทย    ศาสนา   พุทธ
ที่อยู่เลขที่           106/19       หมู่ที่    5         ตรอก / ซอย      -            ถนน     -
แขวง / ตำบล        วัดตูม         เขต / อำเภอ      พระนครศรีอยุธยา     จังหวัด     พระนครศรีอยุธยา   รหัสไปรษณีย์        13000          โทรศัพท์         089-8125471 , 081-2682115         โทรสาร  035-241106   กำลังศึกษาชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานศึกษา   โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
หรือสำเร็จการศึกษา ระดับ           -                      จาก                        -     อาชีพ                                -                                ตำแหน่ง                   -                สถานที่ทำงาน                -                     โทรศัพท์                -                โทรสาร         -      1.2  สถานภาพ         þ     โสด     r     สมรส    r    หย่า           r    คู่สมรสถึงแก่กรรม      1.3  ชื่อมารดา        นางแก้วใจ           นามสกุล        บุญประกอบ        อายุ      45     ปี            อาชีพ            รับจ้าง      1.4  ชื่อบิดา         นายประสาท          นามสกุล          เอนกลาภ           อายุ     40     ปี            อาชีพ            รับจ้าง

2.  รายละเอียดคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่   5  ประการ       (กรุณากรอกรายละเอียดคุณสมบัติทั้ง  5  ข้อ  โดยมีความยาวไม่เกิน  5 หน้ากระดาษ  เอ 4  ถ้ามีหลักฐานหรือภาพกิจกรรม  ประกอบการพิจารณาขอให้ส่งแนบท้ายแบบกรอกประวัติ)  

2.1  ให้การดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ                     
เด็กหญิงน้ำเพชร  เอนกลาภ ได้ดูแลปรนนิบัติคุณแม่ในฐานะที่เป็นลูกสาวคนโตของครอบครัว ด้วยการดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง    สม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อกลับจากโรงเรียนไปถึงบ้านจะทำหน้าที่ของลุกที่ดีและไม่เคยทำให้คุณแม่ต้องหนักใจหรือวิตกกังวลใจในตัวลูก ไม่ว่าด้านการเรียนหรือด้านการแสดงซึ่งทำได้ดีทุกด้าน  

2.2  ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่                   
เด็กหญิงน้ำเพชร  เอนกลาภ เป็นทายาทของศิลปิน (ลิเกดวงแก้วลูกท่าเรือ) ซึ่งคุณ
แม่แก้วใจ (ดวงแก้ว) และคุณพ่อประสาท พระเอกนางเอกลิเกเงินล้านคณะดวงแก้วลูกท่าเรือ ได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเกให้ลูกๆทั้งสอง คือ ศรราม และน้ำเพชร เอนกลาภ ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งก็ตั้งเป็นคณะลิเกเด็ก   ศรราม       น้ำเพชร ทำการแสดงเป็นอาชีพซึ่งสามารถนำเงินรายได้มาซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่ มูลค่าหลายล้านบาท                                               

2.3  ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่                
เด็กหญิงน้ำเพชร  เอนกลาภ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของลูกที่  ดีในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่     ในโอวาทของบิดา มารดามาโดยตลอด   ทำให้เป็นที่รักของบิดา  มารดา  ครู  อาจารย์  และเพื่อน ๆ ผู้ใกล้ชิด 
 

2.4  ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล              
เด็กหญิงน้ำเพชร  เอนกลาภ ได้พยายามดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณี   และศีลธรรมอันดีงาม  ดังจะเห็นได้จากการร้องรำ    แสดงลิเกอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย  และได้รับการยกย่อง     ทำให้มีชื่อเสียง
ปรากฏทั่วไป             

2.5  บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม                       
เด็กหญิงน้ำเพชร  เอนกลาภ ได้นำเงินรายได้จากการแสดงลิเก    จำนวน   3  แสนบาท     นำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากคลื่นสินามิ
   

3.  ชื่อผู้เสนอ          นางจิระพันธุ์               นามสกุล                 พิมพ์พันธุ์      สถานที่ติดต่อ   โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โทรศัพท์    035- 211300    โทรสาร   035-241106                                                                                 
(ลงชื่อ).............................................
ผู้เสนอ                            
                                                                                         

( นางจิระพันธุ์    พิมพ์พันธุ์)                                                                                    
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
                                                                                                    
5 / พ.ค. /2550
                                                                                                             

4.  ผู้รับรอง   จำนวน  2  คน   (จะต้องไม่ใช่   พ่อ แม่ญาติพี่น้อง )      4.1  ชื่อ       ดร.ปฐมพงศ์         นามสกุล        ศุภเลิศ              เกี่ยวข้องเป็น      อาจารย์            สถานที่ติดต่อ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  โทรศัพท์ 084 8792529โทรสาร 035-241106            คำรับรอง ขอรับรองว่า      เด็กหญิงน้ำเพชร       เอนกลาภ      มีคุณสมบัติเหมาะสม    สมควรได้รับคัดเลือก ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง    ประจำปี  2550                                                                                       

(ลงชื่อ) .................................                                                                                        
( ดร.ปฐมพงศ์   ศุภเลิศ)
                                                                                                    
 
28 / พ.ค. / 2550
             

4.2  ชื่อ    นางสิริอร           นามสกุล         ผดุงพันธ์              เกี่ยวข้องเป็น    อาจารย์            สถานที่ติดต่อโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โทรศัพท์ 035-211300  โทรสาร   035 - 241106    คำรับรอง     รับรองว่า   เด็กหญิงน้ำเพชร        เอนกลาภ      มีคุณสมบัติครบถ้วน
            สมควรที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง  ในครั้งนี้
                                                                                      
(ลงชื่อ) .......................................
                                                                                            
(   นางสิริอร   ผดุงพันธ์   )
                                                                                                        
28 / พ.ค. / 2550
 

หมายเหตุ         1.  กรุณาส่งแบบกรอกประวัติและรายละเอียดรวมทั้งสำเนา   จำนวน  6  ชุด   พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  4   รูป  ไปยัง  ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่   สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ   ตึกมหิดล   ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400   ภายใน   วันที่   30  พฤษภาคม   2550   (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)2.  สำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารคืน    ขอให้ไปรับเอกสารคืนเท่าที่เหลือภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550  หากพ้นกำหนด   สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ   จะไม่รับผิดชอบเอกสารใด ๆ  ทั้งสิ้น  

                     ---------------------------------------------------       

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (1)

น้าผึ้ง
IP: xxx.172.231.157
เขียนเมื่อ 

ชอบนางเอกลิเก และพระเอกด้วยรำมือไม้สวยมาก2คนพี่น้องรำไม่แพ้กันเลยนะค่ะ ชอบมากเลยคู่นี้ อ๊อ ลืมมี2คนที่ชอบ เหมือนกันคือพี่โน่กับพี่เก้า ชอบมากหนูติดตามผลงานคณะนี้ตลอดมา ตั้งแต่อายุ4 ขวบแล้วค่ะ ตอนนี้อายุ 14 ปีแล้วค่ะ ถ้าเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ ก็ขอไปเล่นลิเกด้วยนะค่ะ หนูอยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 3 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร และสิ่งสุดท้ายหนูขอ ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะค่ะ ถึงหนูเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่หนูเล่นลิเกเป็นนะค่ะ อยู่บ้านไม่มีอะไรทำ ก็หัดร้องหัดรำเล่นลิเกจนคล่อง มีเพื่อนมาเล่นด้วยค่ะ บางครั้งเล่นเป็นโจ๊ก บางครั้งเล่นเป็นโกง และก็นางเอกเจ้าน้าตา ตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดเทอมเลย โรงเรียนเปิดวันพุธที่16 พฤษภาคม 2555 ตอนนี้จ.พิจิตร มีลิเกคณะอื่นด้วยเช่น โย่ง ไชโย รุ่งทิพย์ จันทรา ชัชวาลก้องฟ้า พรเทพ พรไช หวายหลานชายแสวง น้าเพชรเอก กฤษย์ชัยวัฒน์ มดแดง เพ็ญศรี มีแค่นี้ค่ะที่อยู่พิจิตร หนูจะติดตามให้เร็วที่สุดเลยค่ะ