คำถามจากน้องที่ทำงานอยู่เทศบาลแห่งหนึ่ง พอดีผมตอบทางอีเมล์แล้ว แต่เมล์ตีกลับ อาจจะพิมพ์ชื่ออีเมล์ผิดพลาด ก็เลยนำคำถามมาลงไว้ และฝากท่านผู้รู้ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นยและคำตอบนะครับ

คำถามมีอยู่ว่า

        ตาม พรบ.เทศบาล 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.12) 2546)  มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8)  และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ ผวจ.อนุมัติแล้ว
        ถามว่า  การจ่ายขาดเงินสะสม  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว  ต้องให้ ผวจ.อนุมัติด้วยหรือไม่
ตามระเบียบฯ มท ว่าด้วยการรับเงินฯ  2547  ข้อ 89 อปท.อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

คำตอบผมตอบไว้ดังนี้ครับ (ส่งอีเมล์แล้วถูกตีกลับครับ)

      คำตอบนี้ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะยังไม่สามารถหาหนังสือสั่งการมาอ้างอิงได้ และเรื่องนี้อ้ำอึ้งกันมานานแล้ว ว่าจะใช้กฎหมายหรือใช้ระเบียบดี เอาความเข้าใจก่อน

    1.กฎหมายนะออกมานานแล้วสมัยก่อนระเบียบก็กำหนดนะว่าพอสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ก็ต้องขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน แล้วนำมาทำเทศบัญญัติเสนอต่อสภา อันนั้นสมัยนั้น ต่อมาก็เปลี่ยนระเบียบใหม่
    2.เข้าใจว่าตามกฎหมายมาตรา 67 ทวิ พูดเรื่องรายจ่ายของเทศบาลตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย คือการจะจ่ายเงินสะสมกับงบลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน หมายความว่า
        2.1 ถ้างบทั้งสองรายการมีในงบประมาณแล้วก็สามารถจ่ายได้เลย(เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณแล้ว)
        2.2 ถ้ายังไม่มีในงบประมาณหรืองบประมาณยังไม่ได้ผ่านสภาและมีผลบังคับใช้ ก็ยังไม่สามารถใข้เงินอุดหนุนกับงบลงทุนได้ (แต่งบประมาณหมวดอื่นใช้ได้ เช่นเงินเดือน ค่าใช้สอย ฯลฯ โดยใช้งบประมาณปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์) 
     3.ในส่วนของระเบียบนั้น เป็นเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งไม่ใช้การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ เพราะไม่ต้องนำไปเข้างบประมาณ(เข้าใจเอาว่าเป็นคนละเรื่องกับเงินรายจ่ายตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เทศบาลฯ) และหากระเบียบต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติในระเบียบก็จะกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นตามระเบียบฯข้อ 87 วรรค 2
       เพราะฉนั้นจึงอยู่ที่การตีความของปลัดเทศบาลแต่ละคนว่าต้องการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก หรือต้องการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายๆ ถ้าต้องการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก เวลาจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็อ้างระเบียบประกอบ พ.ร.บ.เทศบาล ก็จะยากเพราะต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ถ้าต้องการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่าย ก็อ้างระเบียบอย่างเดียว