เพลง  ขวัญของเรียม

---- 

---ล 

 -ท-ล

-ท-ม 

---- 

 ---ร

---- 

 -ทรล

 ----

 -ร-ท

 -ล-ท

 -ร-ช

 ----

 ---ร

 ----

 -ล-ล

 ---ช

 -ล-ล

 -ท-ล

 -ช-ร

 ---ม

 -ร-ช

 ----

 -ม-ร

 ----

 ----

 ---ร

 ----

 -ม-ร

 -ด-ท

 -ล-ท

 -ด-ร

 ----

 ---ร

 ---ท

 -ร-ม

 -ร-ช

 -ร-ม

 -ท-ร

 -ล-ท

 ---ม

 -ร-ช

 ---ล

 ---ท

 ---ร

 -ล-ล

 -ช-ม

 -ร-ช