Hiker

การสวดมนต์เช้า-เย็นเป็น "วัตร" หรือข้อปฏิบัติ(จารีตศีล)อย่างหนึ่งสำหรับชาวพุทธ

ถ้าถามว่า ชาวพุทธไม่ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เลยได้ไหม... คำตอบคงจะเป็น "ได้" ทว่า... ไม่ดี

เพราะอะไร... เพราะว่า ลูกที่ไม่ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ย่อมถูกชนทั้งหลายติเตียนว่า ขาดความกตัญญู หรือขาดมงคลธรรม (เหตุให้ถึงความเจริญ)

ตรงกันข้ามลูกที่ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่บ่อยๆ ทุกวันย่อมได้รับการชื่นชมจากคนดีว่า เป็นลูกกตัญญู หรือถึงพร้อมด้วยมงคลธรรม (เหตุให้ถึงความเจริญ)

การสวดมนต์หรือทำวัตร... ถ้าทำด้วยความเข้าใจ และน้อมไปในพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์แล้ว... นับเป็นกุศลขั้น "ภาวนา" ได้แก่

 • พุทธานุสสติ = ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า
 • ธัมมานุสสติ = ระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรม
 • สังฆานุสสติ = ระลึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์

ถ้าสวดพระปริตรทุกวันด้วยจะยิ่งมีผลในการปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และสนับสนุนชีวิตของเรา ช่วยให้คลาดแคล้วจากภัย และอันตรายต่างๆ

พระปริตรธรรมแต่ละบทจะอ้างคุณของพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ขอคุณพระรัตนตรัยปกป้อง คุ้มครองเรา ทำให้เรามีความสุข ความสวัสดี และมีชัยโดยชอบธรรม...

โบราณท่านคงสังเกตว่า คนเราส่วนใหญ่จะเสียชีวิตกันตอนใกล้เช้า หรือตอนเช้า... ท่านจึงกำหนดให้มีการขอขมาพระรัตนตรัยก่อนนอนทุกคืน เพื่อความไม่ประมาท

บทสวดมนต์ ทำวัตร และพระปริตรธรรมนี้... ผู้เขียนเลือกจากฉบับของมูลนิธิรักษ์ธรรม

เนื่องจากท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก และคณะได้ตรวจตรามาอย่างดี ทำให้สำนวนภาษาไทยสละสลวย อ่านเข้าใจง่าย

บุญที่เกิดพร้อมกับความเข้าใจ หรือปัญญา(มหากุศลญาณสัมปยุต)มีอานุภาพมากกว่าบุญที่ไม่ได้เกิดพร้อมกับความเข้าใจ หรือปัญญา(มหากุศลญาณวิปปยุต)

การสวดแปลไทยจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์ธรรมของกุศลที่จะเป็นบุญ เป็นบารมีต่อไป...

ส่วนพระปริตรธรรมของท่านพระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ ลำปางนั้น... ท่านพระอาจารย์นำพระปริตรที่ผ่านการรับรองจากสงฆ์ 6 ประเทศ เมื่อครั้งสังคายนาพระไตรปิฎกปี 2500 หรือฉบับฉัฏฐสังคีติมาเป็นหลัก ทำให้ได้คำบาลีที่ถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์บาลีแท้ๆ (ฉบับ original)

การสวดมนต์ สาธยายฉบับบาลีมีอานุภาพทางขลัง และเป็นการรักษาพระพุทธพจน์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงแสดงธรรมเป็นภาษาบาลี

ส่วนการสวดมนต์ สาธยายฉบับไทยมีอานุภาพทางความเข้าใจ และเป็นอุปนิสัยสำคัญให้เกิดมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญา (มหากุศลญาณสัมปยุต) ซึ่งมีผลมาก มีอานิสงส์มาก

ขอเรียนเชิญพวกเราสวดมนต์ ทำวัตร และสวดพระปริตรกันทุกวัน เพื่อความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน...

ขอกราบอนุโมทนา และอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้อ่านทุกท่านครับ... สาธุ สาธุ สาธุ

    เรียนเชิญดาวน์โหลด:     

 • คำสมาทานไตรสรณคมน์ บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • คำสมาทานศีล 5 บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • คำสมาทานศีล 8 บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ฉบับไทย
 • [ Click - Click ]
 • บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • บทสวดมนต์ ทำวัตรค่ำ บาลี-ไทย
 • ขันธปริตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • กรณีเมตตปริตร / เมตตสูตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • อาฏานาฏิยปริตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • รัตนสูตร / รัตนปริตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • มงคลสูตรแปล บาลี-ไทย 
 • [ Click - Click ]
 • พระปริตรธรรม วัดท่ามะโอ ลำปาง บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • คำตั้งความปรารถนา
 • [ Click - Click ]
 • คำอุทิศส่วนกุศล
 • [ Click - Click ]

    แนะนำให้อ่าน:              

 • ทำบุญอะไร ถึงได้งาม(หล่อหรือสวย)
 • [ Click - Click ]

    แหล่งที่มา:                 

 • กราบขอบพระคุณ > พระคันธสาราภิวงศ์. พระปริตรธรรม. ธรรมสภา. พิมพ์ครั้งที่ 8. 2543.
 • ขอบพระคุณ > มูลนิธิรักษ์ธรรม. 98 หมู่ 13 (นวนคร) ถนนพหลโยธิน กม.46 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-529-4533(-41).
 • ขอบพระคุณ > มูลนิธิรักษ์ธรรม. 80/10 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-711-5997(-8).
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > 30 เมษายน 2550.