นาวินเมืองพยัคฆ์
นาย เทพตรีชา ครูฉันท์ ศรีคุณ

สวนพฤกษศาสตร์พระมารดาฯ


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่าง ๆ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นฐานข้อมูลพรรณไม้ของประเทศ

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “  สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  ให้เด็กหัดสังเกตเรียนรู้  ตั้งคำถาม และหาคำตอบ  ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่างๆ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นฐานข้อมูลพรรณไม้ของประเทศต่อไป

1.    ความสำคัญและที่มา                  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    ได้เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2544    โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  .. 2542   ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   ความสำคัญของตนเองครอบครัว  สังคม  ความรู้และ         ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รวมถึงการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             อย่างสมดุลและยั่งยืน    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        และ   แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมและดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              เพื่อสนองพระราชดำริ   ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี  ในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่าง ๆ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นฐานข้อมูลพรรณไม้ของประเทศ    ซึ่งจากการดำเนินงานได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษา จากโครงการฯ  และผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน           เมื่อวันที่  9    พฤษภาคม    พ.ศ.  2546 

              ปัจจุบันงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แยกงานออกจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์      เป็น               งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   สังกัดฝ่ายวิชาการ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบดำเนินงาน    และมีหน้าที่ประสานงานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   ซึ่งได้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดมา   เพื่อปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกด้าน การอนุรักษ์พืช พรรณ   มุ่งเข้าสู่การรับรองคุณธรรม    เกียรติบัตรในลำดับ ที่  2  , 3   และ  4  ต่อไป

 2.         ข้อมูลสถานศึกษา                    โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    ตั้งอยู่ที่  ทางหลวงหมายเลข  3202    ระหว่าง  บางกะปิ   ถึง  รามอินทรา  หลักกิโลเมตรที่  4    เลขที่    48 ซอยนวมินทร์  81   ถนนนวมินทร์   แขวงคลองจั่น    เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร   10240    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    กรุงเทพมหานคร   เขต  2       เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล    เดอ    ชาร์ตร   เริ่มดำเนินกิจการในปี  พ.ศ. 2528   และได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ 

                      ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1   ถึง   มัธยมศึกษาปีที่ 6   และ แผนก English  Program   เกรด  1  - 6    จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2550  จำนวนรวม  3,600  คน        มีครู อาจารย์     250   คน    มี  บาทหลวงประยุทธ      ชลหาญ   เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   และ  นางสาวสุจีร์   วรศิลป์ เป็นผู้จัดการ ครูใหญ่  มีพื้นที่บริเวณโรงเรียน   52  ไร่   มีอาคาร   5  ชั้น  1   หลัง   และ  4  ชั้น  1  หลังอาคารประกอบ  15  หลัง สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบ  ดินเป็นดินเหนียว  มีแหล่งน้ำขุดใหม่   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต แต่มีไม้ยืนต้นและสวนหย่อมร่มรื่นสวยงาม   มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด  มีสวนเพื่อทำการเกษตร      พรรณไม้ที่สำรวจพบและพรรณไม้ที่ปลูกเพิ่ม    รวมจำนวน    239    ชนิด       มีพรรณไม้ใหญ่ประมาณ     200   ต้น  

3.  เกียรติบัตรและความภาคภูมิใจของโรงเรียน

-                   โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

-                 ได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

-                 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น

-                ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  จาก   ส ก ว.

-                   รางวัลเหรียญเงิน  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  จากคุรุสภา

4.  การบริหารจัดการ

4.1     การดำเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ    ได้ดำเนินการแต่งตั้งหัวหน้างาน และผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ    ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้

4.2 จัดทำโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนงานพัฒนาผู้เรียน  และจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา 

4.3     แต่งตั้งประธานที่ปรึกษา   รองประธานที่ปรึกษา  ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ  โดยมีการแต่งตั้งทุกปีการศึกษา   ประกอบด้วยดังนี้ 

    -   ครูใหญ่   รองครูใหญ่   ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   

     -    ประธานดำเนินงานและผู้ประสานงานโครงการฯ  โดยให้หัวหน้างานเป็นประธานคณะดำเนินงานและเป็นผู้ประสานงานโครงการฯโดยตำแหน่ง

       - รองประธานดำเนินงาน  

      -   คณะกรรมการดำเนินงาน

      - เลขานุการ 

    4.4  ประชุมสัมมนา  เชิญวิทยากร  และเผยแพร่งาน  

          -   เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า

      - เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน   

        - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

4.5 จัดประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  -  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานตามโครงและแผนงานให้ดำเนินการ

  - ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  เรื่อง  การบูรณาการในการเรียน 

    การ สอน  การศึกษาพืช   การเขียนรายงาน   และการศึกษาวิจัยพืช

 - ประชุมครูหัวหน้าสายชั้น  เรื่องการจัดค่ายวิชาการ

  

หมายเลขบันทึก: 92434เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2007 14:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 19:28 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

โรงเรียนพระมารดาห้องป.5/6 2007-2008 นักเรงประจำสายชั้นครับ

ดช กิตติกวิน วามวรรัตน์

ผมชอบครูเทพจัง จัดทำรายงานมีระบบดีครับ

ด.ช.วีรภัทร อรุณรุ่งอร่าม ป5/6 เลขที่18

ห้องป5/6เลขที่18ผมได้ทำการบ้านที่ครูเทพบอกแล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี