ระเบียบว่าด้วยการลา

  ติดต่อ

  การลา  

1.  สิทธิการลาของข้าราชการ  แบ่งออกเป็น  9  ประเภท  ดังนี้          

1.1  ลาป่วย   ไม่เกิน  60  วันทำการ           

1.2  ลาคลอดบุตร   ไม่เกิน  90  วัน           

1.3  ลากิจส่วนตัว   ไม่เกิน  45  วันทำการ           

1.4  ลาพักผ่อน  ไม่เกิน  10  วันทำการ หรือไม่เกินสิทธิที่สะสม             

1.5  ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ไม่เกิน  60  วัน            

1.6  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  ไม่เกิน  60  วัน            

1.7  ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ไม่เกิน  60  วัน

 1.8  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

  1.9  ลาติดตามคู่สมรส

  2.  สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ  สายบริการ)  แบ่งออกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้             1.1  ลาป่วย  ไม่เกิน  60  วันทำการ             1.2  ลาคลอดบุตร  ไม่เกิน  90  วัน             1.3  ลากิจส่วนตัว  ไม่เกิน  45  วันทำการ             1.4  ลาพักผ่อน  ไม่เกิน  10  วันทำการ หรือไม่เกินสิทธิที่สะสม             1.5  ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ไม่เกิน  60  วัน

            1.6  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  ไม่เกิน  60  วัน

            1.7  ลาติดตามคู่สมรส  

3.  สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว

- ในปีงบประมาณหนึ่ง มีสิทธิ์ลาทุกประเภทรวมกัน  ไม่เกิน  15  วัน
ในกรณีที่เริ่มปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรก  มีสิทธิ์ลาทุกประเภทรวมกัน  ไม่เกิน  8  วัน 
และหากขาดเกินกว่านี้จะงดการจ่ายค่าจ้างในส่วนที่เกิน

 

4.  สิทธิการขออนุญาตออกนอกสถานที่คณะแพทยศาสตร์   ในเวลาราชการ

- ไม่บันทึกเป็นประวัติการลา  ครั้งละไม่เกิน  2  ชั่วโมง  เพื่อทำกิจส่วนตัว  หรือประสานงานราชการ
- ได้สิทธิเดือนละ  1  ครั้ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 92355, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การลา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่  เข้ามาเขียนให้ความรู้บ่อยๆนะคะ