ปกติหลักการวัดการศึกษา การประเมินผลจะกระทำหลังจากการวัดผลเพื่อประเมินแล้วทำการสรุปผล ตัดสินว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเฉกเช่นเดียวกัน ในการทำงานทุกคนต้องได้รับการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งก่อนที่เราจะถูกประเมินจากหัวหน้างาน จำเป็นต้องประเมินตนเอง   และการประเมินตนเองหมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง บทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน ว่างานในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเหมาะสมหรือไม่

        ในวันหนึ่ง  ทุกคนมีเวลาเท่ากัน 24 ชั่วโมง โดย 12 ชั่วโมงแรกเป็นเวลาการทำงาน ที่ทุกคนต้องอุทิศตนเพื่อการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องมีการบริหารจัดการภายเวลาที่กำหนดแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพให้ได้งานของส่วนรวมหรืองานของหน่วยงานโดยแท้ ไม่ใช่งานส่วนตัวโดยแท้   ดังนั้นจงประเมินตนเองหลังเลิกงานว่าวันนี้เราทำอะไร เราทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานหรือทำงานเพื่อตนเอง  เราเท่านั้นที่รู้ว่าการประเมินตนเองในแต่ละวัน เดือน ปี ว่าผ่านหรือไม่  ถ้าเราประเมินตนเองว่าผ่าน ก็สามารถสรุปได้เลยว่า ถ้าหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาประเมินก็ต้องผ่าน แต่ถึงอย่างไร จงอย่าลำเอียงในประเมินตนเองเด็ดขาด   ส่วนอีก 12 ชั่วโมลที่เหลือเป็นเวลาส่วนตัวของเองครับที่เราจะบริหารจัดการให้มีค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเอง