ฆ่าตัวตายทำไม?


ฆ่าตัวตายทำไม?
   ในชีวิตหนึ่งของคนเรา อาจจะพูดได้เลยว่าทุกคนเคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย เช่นเดียวกันกับผม..... แต่เมื่อเรามาศึกษาข้อมูลทางสถิติแล้วจะพบว่า ปัญหานี้แสดงให้เห็นถึง ความวิปริตของสังคม ที่สมควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน
 • ทั่วโลกมีคนฆ่าตัวตาย 1 คนทุก 40 วินาที
 • วันที่ 10 กันยายน  เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
 • สำหรับสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทยคือ 7.7คนต่อประชากรแสนคน
 • คนไทยฆ่าตัวตายถึงปีละ 7,500 คน 
 • คิดเฉลี่ย เป็น 1 คนต่อ 1 ชั่วโมง หรือ 20-22 คนต่อวัน
 • จากการสำรวจยังพบว่าเด็กนักเรียน 1 ใน 10 คนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย โดยเป็นเด็กระดับ ปวช. มากถึงร้อยละ 15.7 มากกว่านักเรียนระดับมัธยมปลายถึงกว่าเท่าตัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2549

 • ดอกสะมาเรีย เป็นดอกไม้สื่อความเข้าใจและสร้างความหวังใหม่

การฆ่าตัวตาย
     การฆ่าตัวตาย เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความขัดแย้งต่อบรรทัดฐานในสังคมของหลายประเทศ โดยเฉพาะบทบัญญัติในศาสนาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตายว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

1.แนวคิดของการฆ่าตัวตาย

ทัศนะทางปรัชญาต่อการกระทำอัตวินิบาตกรรมกรีกโบราณ

 • Pythagors :มนุษย์เป็นสมบัติของเทพ (gods)มนุษย์จึงไม่มีสิทธิที่จะละทิ้งทั้งโลกโดยปราศจากความยินยอมของเทพ
 • โสกราตีส  :เห็นว่าการกระทำอัตวินิบาตกรรมเป็นสิ่งชั่วร้ายทุกกรณี
 • เพลโต้  :งานเขียน "Phedo"(สานุศิษย์โสกราตีส)ติเตียนอัตวินิบาตกรรมโดยทั่วไป แต่มีบางกรณียกเว้นได้ :ความเจ็บปวดไม่สามารถทนทานความเสื่อมเกียรติ คำสั่งรัฐ
 • อริสโตเติ้ล  : อัตวินิบาตกรรมเป็นการกระทำที่ขาดเขลา + ทำผิดต่อรัฐ
 • อย่างไรก็ตาม มีแนวคิดสนับสนุนต่อการฆ่าตัวตาย คือ
  เอพิคคิวเรียน (Epicurcans),สโตอิด(Stoics)
  ได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตาย ไว้ว่า
  อัตวินิบาตกรรมแสดงออกถึง
  เสรีภาพ , สง่างาม , สมเหตุสมผลของมนุษย์
  โดยมีการยอมรับ การฆ่าตัวตายในลักษณะดังนี้

  1.
  การเสียสละชีวิตเพื่อสังคม + ประเทศ
  2.
  หลีกเลี่ยงการถูกบังคับทำผิดกม.
  3.
  ความยากจน + ความเจ็บปวดอ่อนแอของจิตใจ ทำให้ความตายมีค่ากว่าการมีชีวิตอยู่

  ต่อมาในช่วงแรกศตวรรษที่ 5 นักบุญออกัสติน คัดค้านฆ่าตัวตาย โดยให้เหตุผลสำคัญของการฆ่าตัวตายว่า
  1.
  ทำให้การเป็นไปของการสำนึกผิดหมดไป
  2.
  คือการฆ่าคนอันเป็นการกระทำต้องห้าม
  3.
  ไม่มีบาปใดสมควรแก่ความตาย ชาวคริสต์ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสิน เรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพียงลำพัง
  4.
  เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  โลกตะวันออก
  ได้มีแนวคิดเรื่องการฆ่าตัวตายดังนี้
 • ศาสนาอิสลาม : ถือว่าอัตวินิบาตกรรม ถือว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ใครก็ตามที่ฆ่าตัวตายต้องทุกข์ทรมานด้วยไฟนรกและถูก อัปเปหิออกจากสวรรค์ตลอดไป   : ปรากฎในคัมภีร์อัลกุรอ่าน
 • ศาสนาพุทธ : ( ปรากฎในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ตติยปราชิกกัณฑ์ สิกขาบท วิภังค์บัญญัติ และอนุบัญญัติไว้ )
  ความเชื่อของพุทธศาสนิกชน

  -
  พุทธศานาไม่ยินยอมให้ทำอัตวินิบาตกรรมเป็นอันขาด
  -
  อัตวินิบาตกรรมเป็นโทษหนักสามารถทำให้ผู้กระทำไปปฏิสนธิในอบายภูมิได้
 • จริยศาสตรของขงจื้อ : (ก่อนประเทศจีนเป็นคอมมูนิสต์)
  อัตวินิบาตกรรมในกรณีโรคร้ายที่ไม่สามารถเยียวยารักษาได้เป็นที่ยอมรับกัน

2.สาเหตุของการฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมที่พบบ่อย ๆ ในสังคมมาตั้งแต่อดีต จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยอาจมีหลายสาเหตุ อาทิ

 • อาการซึมเศร้า
 • โรคจิต
 • ติดสุราเรื้อรัง , สารเสพติด
 • บุคลิกภาพผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม การฆ่าตัวตายอาจมีหลายสาเหตุ โดยจำแนกได้ดังนี้

2.1
ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา

 • การทรมานคน , หลุดพ้น
 • อยู่กับพระเจ้า
 • เกิดใหม่ชาติหน้า

2.2 จิตวิทยา

 • ต้องการแก้แค้น ทำลาย
 • ต้องการทำร้ายตัวเอง , รู้สึกผิด , ไร้ค่า
 • ต้องการตาย , หนีความทุกข์

2.3 เวชปฎิบัติ

 • พ้นจากความเจ็บปวด ทรมาน พิการ
 • ความรู้สึกสิ้นหวัง เสียสมรรถภาพ
 • โรคทางจิตเวช : โรคซึมเศร้า
 • โรคทางสมอง : ติดสารเสพติด

2.4 สังคมวิทยา

 • Egoistic : ไม่มีความผูกพันในกลุ่ม
  คนที่ฆ่าตัวตายอันเนื่องจาก ขาดความผูกพันต่อกลุ่ม
  เช่น คนที่อยู่ในเมืองใหญ่มีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า
 1. คนมีการศึกษาสูง ฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำ
 2. คนไม่มีลูก ฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่มีลูก
 3. ชาวคริสต์นิกายคาทอลิกมีการฆ่าตัวตายน้อย เป็นต้น
 • Altruistic : ผูกพันในกลุ่มมาก
  คนที่ฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีความผูกพันกับกลุ่มมาก โดยอาจมีการเสียสละเพื่อกลุ่มหรือสังคมที่อยู่ เช่น การยอมเสียสละตัวเอง , ฮาราคีรี , ระเบิดพลีชีพ
 • Anomic : เปลี่ยนสถานะสังคม จนปรับตัวไม่ได้
  คนฆ่าตัวตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนกระทั่งเกิดการปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะในสภาพสังคมเมืองหลวง เช่น การสูญเสียคนรักตกงาน , ตกอับ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขาดบรรทัดฐานที่แน่นอน

คำสำคัญ (Tags): #ตาย#ตายก่อนตาย
หมายเลขบันทึก: 90416เขียนเมื่อ 15 เมษายน 2007 04:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 20:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
 • น่าสนใจมากค่ะ
 • ดิฉันจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้
 • ในฐานะพยาบาลที่ดุแลผู้ป่วยค่ะ
 • ข้อมูลแน่นดีนะครับ
 • ผมคงหาข้อมูลได้มากไม่เท่านี้
 • ตอนเด็กๆ ก็เคยคิดฆ่าตัวตาย ตัวหน่อยก็คิดเหมือนกัน แต่คิดแบบอ่อนๆ ทำนองน้อยใจน่ะ
 • ตอนนี้หย่าขาดไปแล้วครับ
 • ใครที่คิดเรื่องฆ่าตัวตายนั้น กรุณาเปลี่ยนความคิดเสียนะครับ  กว่าจะได้ผุดได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนั้น นานแน่นอน ครับ
ผมเห็นว่าควรอ้างอิงที่มาด้วย เพราะเคยผ่านตามาหลายครั้งแล้ว รูปที่เห็นผมเคยอ่านจากคนทำรู้สึกจะอยู่ในพันทิพหรือไง เรื่องต่อมาก็เหมือนกัน  เพราะคิดว่าเป็นมารยาททางเน็ตอย่างหนึ่งที่ควรทำ

        ความกลัว และความอ่อนแอของ จิตใจโดยแท้  ทัศนคติในทางลบ

        แต่ก็มีอีกประเภทที่เป็นความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เชื่อมั่น ( กรณีระเบิดพลีชีพ แต่อาจเป็นเรื่องเหตุผลที่อยู่นอกเหนือจากตัวตน หรือมีวัตถุประสงค์อื่น )  เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษามาก  ทั้งนี้ ผมไม่มีวันเห็นด้วยในเรื่องการฆ่าตัวทุกกรณี

ขอบคุณครับ สำหรับยาขม (^---------^) 

 • เนื้อหาที่เป็นสถิติมาจากนสพ.เดลินิวส์ครับ 
 • เนื่องจากหาข้อมูลทางเนตและเขียนเก็บไว้หลายเดือนมาแล้ว ส่วนของเนื้อหาด้านล่างภาพจึงไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วครับ แต่เท่าที่จำได้จะเป็นบทความทางวิชาการและไม่ได้มาจากพันทิพย์ครับ ส่วนรูปมันมาเป็นทอดๆ และไม่ได้ระบุที่มาเหมือนกันครับ
 • ถ้าเป็นเด็กที่ลอกการบ้านส่งครู ก็ยังถือว่าไม่ได้ลอกมาทั้งดุ้น มีการพลิกเพลงหรือสร้างขึ้นใหม่ครับ
 • ถ้าไม่ขี้เกียจหรือลืมใส่ที่มาของภาพจะพยายามใส่ที่มาทุกครั้งครับ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท