AAR หลังประชุม HA ครั้งที่ 8 "คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ"


อาจจะช้าไปนิ้ดส์ แต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลย เหมือนประโยค ๆ หนึ่ง ..ที่ว่า "...ทำไมถึงมาช้า แต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา..."  

อันที่จริงเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่  เอาเป็นว่าดิฉันขี้เกียจเอาแต่นอนอุตุ  จะดีกว่าเนอะ ..และเพิ่งจะสำนึกได้ว่ายังไม่ได้ทำ AAR หลังจากเข้าร่วมประชุม  8Th HA National Forum  เลย อิอิอิ..

และเพื่อเป็นการไถ่โทษ ในวันนี้จึงขอนำ AAR ที่ดิฉันและคนชุดเขียวที่ได้ไปร่วมประชุม  8Th HA National Forum อันได้แก่ พี่ราตรี จินตนา พี่เปีย(สุกัญญา) และน้องแอน(วนิดา) มา ณ บัดนี้...แอ่น..แอ้น...

<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">โดยเริ่มจากพี่ราตรี </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal">1.    หลังจากเข้าร่วมประชุม 8Th HA National Forum ท่านมีแผนงานที่จะทำอะไรต่อไป</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal">-          การหาความรู้ใหม่มาใช้ในการทำงาน</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal">-          เข้าใจการใช้มากขึ้น</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal">-          การเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลง</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal">-          ทุกองค์กรมีการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal">-          ประเด็นสำคัญได้ความรู้ที่จำเป็นและการจัดโครงสร้าง/ระบบ</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal">-          ให้เห็นคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"></p>

2.    สถานการณ์ที่เป็นจริงในหน่วยงานปัจจุบันเป็นอย่างไร (มีปัญหาอะไรบ้าง)

-          จากระบบการทำงานมีการประชุมทบทวนหากลยุทธ์แนวทางแก้ไข

-          มีกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3.    ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นปัญหาในหน่วยงานท่านเกิดจากอะไร

-          ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

-          อัตรากำลัง-          ยังขาดทักษะความรู้

-          มองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเลยไม่อยากทำ

4.    ท่านจะสามารถพัฒนางานของท่านให้มีคุณภาพตามแนวทาง HA ได้อย่างไร

-          การทำงานเป็นทีมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

-          การให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจ

-          มีการทบทวนความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างสม่ำเสมอ

-          มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

โดยจินตนา

  1.    หลังจากเข้าร่วมประชุม 8Th HA National Forum ท่านมีแผนงานที่จะทำอะไรต่อไป

</span><p>-          ให้บริการตามแนวคิดการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์</p><p>-          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p><p>-          ส่งเสริมให้มีการทบทวนปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์</p><p>-          สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน</p><p></p><p> 2.    สถานการณ์ที่เป็นจริงในหน่วยงานปัจจุบันเป็นอย่างไร (มีปัญหาอะไรบ้าง) </p><p>-          ปัญหาจากระบบการทำงานและจากบุคลากร</p><p> </p><p> 3.    ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นปัญหาในหน่วยงานท่านเกิดจากอะไร</p><p>-          ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดของหน่วยงาน</p><p>-          ขาดทักษะ  ความรู้  ความชำนาญ</p><p>-          ไม่เห็นความสำคัญและคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก</p><p>-          ขาดอัตรากำลัง </p><p></p><p>4.    ท่านจะสามารถพัฒนางานของท่านให้มีคุณภาพตามแนวทาง HA ได้อย่างไร</p><p>-          ให้บริการที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ถูกต้อง</p><p>-          ยึดกระบวนการทำงานด้านคุณภาพ</p><p>-          มีการทำงานเป็นทีมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p><p>-          มีการทบทวนความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์</p><p>-          มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ</p><p>-          มีการประเมินผลงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง  </p><p> </p><p>โดย พี่เปียสุกัญญา</p><p>1.    หลังจากเข้าร่วมประชุม 8Th HA National Forum ท่านมีแผนงานที่จะทำอะไรต่อไป</p><p>-          นำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ</p><p>-          นำความรู้ใหม่ๆมาสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน</p><p>-          ให้บริการตามแนวคิดดูแลสุขภาพที่เข้าใจของความเป็นมนุษย์</p><p>-          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </p><p></p><p>2.    สถานการณ์ที่เป็นจริงในหน่วยงานปัจจุบันเป็นอย่างไร (มีปัญหาอะไรบ้าง)</p><p>-          ความสามารถของบุคลากรไม่เท่าเทียมกันขาดทักษะในบางระบบและนำมาแก้ไขโดยดำเนินการทบทวนกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้</p><p></p><p> 3.    ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นปัญหาในหน่วยงานท่านเกิดจากอะไร</p><p>-          ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดของหน่วยงาน</p><p>-          ไม่เห็นความสำคัญและเป็นเรื่องยุ่งยาก </p><p></p><p>4.    ท่านจะสามารถพัฒนางานของท่านให้มีคุณภาพตามแนวทาง HA ได้อย่างไร-</p><p> ให้บริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อสนองความต้องการของผู้ป่วยให้ครบองค์รวมอย่างเหมาะสม </p><p></p><p> </p><p> </p><p>โดยน้องแอนวนิดา </p><p>1.หลังจากเข้าร่วมประชุม 8Th HA National Forum ท่านมีแผนงานที่จะทำอะไรต่อไป </p><p>- ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพและแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น</p><p></p><p> 2.    สถานการณ์ที่เป็นจริงในหน่วยงานปัจจุบันเป็นอย่างไร (มีปัญหาอะไรบ้าง) </p><p>- อัตรากำลังในเวลาราชการไม่เพียงพอ</p><p></p><p> 3.    ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นปัญหาในหน่วยงานท่านเกิดจากอะไร</p><p>- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ</p><p></p><p> 4.    ท่านจะสามารถพัฒนางานของท่านให้มีคุณภาพตามแนวทาง HA ได้อย่างไร</p><p>- ทำงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง </p><p>- ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยให้ครบถ้วนทุกด้าน</p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">และสุดท้ายที่ดิฉันเอง  </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">1.    หลังจากเข้าร่วมประชุม 8Th HA National Forum ท่านมีแผนงานที่จะทำอะไรต่อไป</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">1.1 โครงการพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ > 90 %</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">1.2  โครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับตึก5/4และหน่วยโภชนาการ 1 เรื่องและผลิตนวัตกรรมจำนวน 2 เรื่อง</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">1.3  จัดทำบัญชีความสุขควบคู่กับบัญชีความเสี่ยง  </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">2.    สถานการณ์ที่เป็นจริงในหน่วยงานปัจจุบันเป็นอย่างไร (มีปัญหาอะไรบ้าง)</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>

-          ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ = 89 %

-          หัวข้อที่ผู้ป่วยมีความพึงพอใจน้อยได้แก่ ความพึงพอใจต่อสถานที่ โดยเฉพาะบริเวณห้องรอผ่าตัดที่ไม่มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีห้องรอผ่าตัดสำหรับเด็ก 

3.    ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นปัญหาในหน่วยงานท่านเกิดจากอะไร

-          สถานที่ผู้ป่วยรอก่อนผ่าตัดไม่ช่วยให้ผู้รับบริการและญาติผ่อนคลาย ความวิตกกังวลจึงไม่ลดน้อยลง 

4.    ท่านจะสามารถพัฒนางานของท่านให้มีคุณภาพตามแนวทาง HA ได้อย่างไร

-          เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนางานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน

-          หมั่นทบทวนและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องมือได้แก่

1.     การทบทวน 12 กิจกรรม

2.     การจัดการความรู้ KM

3.     R2R   

</span><p></p><p>และนับจากนี้ไปพวกเราก็จะดำเนินการตามที่เราได้วางแผนไว้ ดิฉันก็คงจะมารายงานให้ท่านทราบต่อไป ว่า "พวกเราได้คืนหัวใจให้ตนเองและผู้ป่วยตลอดจนผู้ร่วมงานหรือยัง"</p>

หมายเลขบันทึก: 88886เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2007 17:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการผ่าตัด

อยู่ที่การบริการต่างหากคับพี่เล็ก

หมูคิดว่าไม่สำคัญเท่าไร แต่คนอื่นหมูไม่รู้คับ

เราได้เปรียบหรือเปล่านี่ที่รู้จักพยาบาลมากมาย

รวมทั้งแฟนก็เป็นพยาบาล

คิดถึงพี่เล็กคับ

ทีม ชชคชข.นี่เยี่ยมจริงๆ ขอบอก

ผมแวะมาขอบคุณและส่งใจถึงคนทำงานที่มีหัวใจของการบริการอันดีเลิศ...ที่ซึ่งมีหัวใจและจิตวิญญาณการให้บริการ (Sense of service)

ขอชื่นชมการจัดเก็บประเด็นที่ชัดเจนและกระชับ รวมถึงการกำหนดแผนที่เป็นรูปธรรมของบุคคลและองค์กร

เป็นกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณน้องหมู พี่ปิ่งและคุณแผ่นดิน

ที่ส่งใจมาให้กำลังใจคนชุดเขียวเสมอ ๆ ค่ะ

กำลังใจที่ดีทำให้เราทำงานอย่าง Happy happy ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง