เรื่อง การมีวินัย และความอดทน ในการทำงาน การปรับตนให้เข้ากับงานและภารกิจที่ได้รับ อย่าปรับงานและภารกิจที่ได้รับเข้ากับลักษณะนิสัยของตนเอง และมีวินัย มีความอดทนเป็นที่ตั้ง

จากประสบการณ์ในการรับราชการทหารมากว่า 10 ปี ได้รับประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในด้านการฝึกความอดทน การปฏิบัติงานบนความยากลำบาก ปฏิบัติงานภายใต้ความขาดแคลน ไม่ว่าจะประสบปัญหาอย่างไรก็ต้องพยายามผ่านอุปสรรคไปให้ได้ เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ จากพื้นฐานการผ่านประสบการณ์รับราชหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยรบ หน่วยช่วยรบ หน่วยการศึกษา ทั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) , ร.๙ พัน.๔ , ร.๒๙ พัน.๑ (จังหวัดกาญจนบุรี) , กองการพลศึกษา กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จังหวัดนครนายก) และสายงานสัสดี ฝ่ายสรรพกำลัง จังหวัดทหารบกทุ่งสง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) รูปแบบการทำงานมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ คือ การตั้งใจทำงาน มีวินัยในการทำงาน มีความอดทน โดยเฉพาะ ในปี 2533 ได้รับรางวัลนายสิบดีเด่น กองการพลศึกษา กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ เป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากการมีวินัยในการทำงาน สิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรับตนให้เข้ากับงานและภารกิจที่ได้รับ อย่าปรับงานและภารกิจที่ได้รับเข้ากับลักษณะนิสัยของตนเอง และมีวินัย มีความอดทนเป็นที่ตั้งในการทำงาน สรุปง่าย ๆ ก็คือ “จงปรับตัวเข้าหางาน อย่าปรับงานเข้าหาตัว” ก็จะทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน

จากประสบการณ์ที่มีอยู่ ได้นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้นักเรียน มีวินัย และความอดทนในการเรียน และการทำงาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการฝึกวินัย ฝึกความอดทน อดกลั้น ฝึกการปรับตนให้เข้ากับภารกิจที่ได้รับ ฝึกการทำงานภายใต้ความยากลำบาก และความขาดแคลน ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับการพัฒนาเยาวชนได้

ขอบคุณครับ

สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร

1273102122 - NCO. 3/27

ครู โรงเรียนอู่ทอง

1030290350